Tilmeldinger fra leverandører til det planlagte biogasanlæg ved Hobro tikker støt ind hos Agri Nord, der står bag projektet.68 landmænd har meldt sig til anlægget.

Agri Nord modtager løbende tilmeldinger til det planlagte biogasanlæg ved Hobro Nord. Det stigende fokus på klimaforbedringer kan være en af årsagerne, vurderer formand for anlæggets leverandørselskab, Jens Verner Pedersen.

Administrationen får mange opkald fra interesserede leverandører.

- Det er særdeles positivt, siger leverandørernes formand, Jens Verner Pedersen.

Det øgede fokus på klimamål og CO2-reduktion er med til at gøre det attraktivt for landmæn-dene at levere deres gylle og dybstrøelse til anlægget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Især fordi landmændenes egen organisation Landbrug & Fødevarer har meldt ud, at erhvervet skal være klimaneutralt i 2050, og fordi Arla fremover vil betale landmændene ekstra for klimatiltag.

- Hvis landmanden gør klimatiltag på sin ejendom, får han tillæg fra sit andelsselskab i fremti-den. Biogas er et effektivt klimatiltag, og bliver derfor nu endnu mere attraktivt, siger leveran-dørformanden.

Miljøvenlig

Hvis en landmand leverer sit gylle eller dybstrøelse til et biogasanlæg, får han en bedre ba-lance mellem fosfor- og kvælstofindholdet i gyllen.

Det giver en stor miljømæssig gevinst i det fosforfølsomme område omkring Mariager Fjord.

- Det er endnu et incitament for landmanden til at bliver leverandør, siger Jens Verner Pedersen.

Der er mange tilmeldinger af gylle fra svin, køer og mink, og i princippet er der gylle nok til at få anlægget til at køre.

Men det er stadig plads til mere dybstrøelse.

- Al det dybstrøelse, vi kan få, er velkomment, siger Jens Verner Pedersen.