En forskningsrapport med en række virkemidler til at sænke landbrugets udledning af drivhusgasser har mødt stor kritik. Her kan du læse rapporten.

Det vakte opsigt tidligere på ugen, da et nyt klimavirkemiddelkatalog så dagens lys. Landbrug & Fødevarer var hurtigt ude med kritik af kataloget, som ifølge Lars Hvidtfeldt mangler visioner. Forskerne bag kataloget sidder på DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet, og de lister især fem virkemidler til at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra landbruget:

- Ændret fodring af kvæg og opdræt med kraftfoder, fedt og let fordøjeligt grovfoder

- Biogas, med og uden hyppig udslusning af gylle til lager eller køling af gylle i stalden

- Forsuring af gylle i stalden

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Tilsætning af nitrifikationshæmmere til handelsgødning og husdyrgødning (gylle)

- Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde (organogene jorde) med eller uden ophør af dræning.

- De nævnte virkemidler og deres effekt på drivhusgasemissionen afspejler et realistisk muligt, men konservativt bud på udbredelsen af de valgte virkemidler, ligesom vurderingerne er baseret på de nuværende rammevilkår omkring landbrugsproduktionen, siger en af forfatterne til rapporten, sektionsleder og professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

Brug for mere viden

At der er udpeget fem særligt virkningsfulde virkemidler til at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser betyder ikke, at målet er nået. Der er brug for betydeligt mere viden på området, understreger Jørgen E. Olesen:

- Der er et stort behov for yderligere forskning i reduktion af landbrugets klimagasser. Dette gælder både med hensyn til nye teknologier og driftsformer med lavere udslip, men i lige så høj grad med hensyn til bedre kvantificering af de aktuelle udslip og dokumentation af effekter af allerede tilgængelige virkemidler, pointerer han.

Læs hele rapporten med klimavirkemidler her.