Bæredygtigt Landbrugs direktør forlanger krav om efterafgrøder trukket tilbage, fordi EU åbenlyst har fået forelagt ukorrekte oplysninger.

Bæredygtigt Landbrug mener nu at have fundet det endegyldige bevis for, at dansk landbrug er i årevis blevet reguleret på falske forudsætninger, fordi det danske miljøministerium har indrapporteret misvisende tal til EU.

Beviset fremgår af et svar fra EU-kommissionen til Europa-parlamentariker Jørn Dohrmann (DF), hvilket får Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup til at kræve alle de foranstaltninger trukket tilbage, der skulle bløde op på Landbrugspakkens påståede negative påvirkning af miljøet:

- Det er klart, at EU har forlangt ekstra efterafgrøder og lignende i stor stil, når man har fået et helt forkert billede forelagt. Nu er det rimeligt at droppe de krav igen, siger Hans Aarestrup.

Han bakkes op af foreningens advokat, Hans Sønderby Christensen, som på den baggrund konstaterer, at juraen i reguleringen af dansk landbrug hviler på et fagligt misvisende grundllag.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forkert indrapportering

I EU-kommissionens svar til Jørn Dohrmann hedder det blandt andet: "De data, der blev indrapporteret i henhold til artikel 10 i nitratdirektivet, viste, at 20 procent af grundvandet havde et indhold af nitrater på over 50 mg/l". Nitratdirektivet har til formål at beskytte vandkvaliteten i hele Europa, og de 50 mg/l er grænseværdien for nitrat i grundvandet.

Men virkeligheden er - som Bæredygtigt Landbrug har fremført adskillige gange - at der kun er målt i nitratholdige områder. Miljø- og Fødevareministeriet har selv bekræftet, at overvågningen var rettet mod de steder, hvor Naturstyrelsen har vurderet, at der fandtes mest forurening i grundvandet. EU-kommissionen har derfor et særdeles forvrænget billede af det danske grundvands tilstand.

- Vi ved fra de årlige rapporter fra den nationale grundvandsovervågning GRUMO, at dansk grundvand ikke er truet af nitrat. Under en procent af vores drikkevand er over grænseværdierne, og intet af det, vi drikker, er i nærheden af at være sundhedsfarligt, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen.

EU ført bag lyset

Ifølge BL's advokat Hans Sønderby Christensen bør de nye oplysninger helt åbenlyst have konsekvenser for reguleringen, også i relation til kravet om efterafgrøder:

- Det er ganske alvorlige anklager, som de danske landmænd i årevis har haft liggende mod sig hos EU-kommissionen, siger Hans Sønderby Christensen.

Han mener, at de nye oplysninger dokumenterer, at EU-Kommissionen effektivt er ført bag lyset, fordi de faglige tal for nitratindhold i grundvandet nu bekræftes af svaret til Dohrmann.

- Tallene er muligvis 2.000 procent forkerte. I stedet for, at 20 procent af grundvandet overskrider grænseværdien, er tallet nærmere en procent, siger han.

På baggrund af svaret til Dohrmann, mener Hans Sønderby, at stemningen bør vende i både centraladministrationen og i retssystemet.

Rystet over myndigheder

Direktør Hans Aarestrup glæder sig over, at DF-parlamentarikeren Jørn Dohrmann har gjort sig umage med at få sandheden frem. Men direktøren er samtidig rystet over de danske myndigheders ageren gennem årene:

- Skandalen bliver ikke mindre af, at vi i Bæredygtigt Landbrug gentagne gange har forsøgt at gøre blandt andet Miljø- og Fødevareministeriet opmærksom på de forkert indberettede tal til EU - men er blevet mødt af det svar, at kommissionen var bekendt med de faktuelle forhold. Vores frygt er i dén grad blevet bekræftet af disse nye oplysninger, siger Hans Aarestrup.

Hjælp i retssager

Ifølge BL-advokat Hans Sønderby Christensen er den nye dokumentation også godt nyt til de cirka 200 trængte landbrugsfamilier, som står tiltalt ved by- og landsretter for overgødskning efter de gamle regler, at det nu er lykkedes at fremskaffe dokumentation for, at den hidtidige regulering er foregået på et fagligt forkert grundlag.

- Landbrugsfamilierne er blevet udskreget som skurke af personer, såsom Ida Auken og organisationer, såsom DN, som har kunnet henvise til EU-Kommissionens kritiske røst over for lempelserne med landbrugspakken. Men nu falder det argument væk, og det bør føre til, at sagerne frafaldes, mener advokat Sønderby.

Han vil opfordre BL til at forlange af statsministeren, at tallene straks korrigeres over for Kommissionen.

Ingen gættekonkurrence

- De anklager - som Kommissionen har baseret sine meldinger på - er grundløse, og hidtil har centraladministrationen henvist til, at formuleringerne i de danske indberetninger er tvetydige. Nu har vi så endelig beviset for den eneste naturlige læsemåde. Naturligvis læser Kommissionen indberetningerne som vi gør - nemlig ordret - det er jo ikke en gættekonkurrence for Europas vagthund. Medlemsstaterne er forpligtede til at levere relevant og fyldestgørende information - ikke til at levere halve eller kvarte sandheder, argumenterer advokaten.

Han mener også, at svaret til Jørn Dohrmann er beviset for, at grundlaget for indgreb mod de danske landmænd af hensyn til kystvandene bygger på faglige misforståelser:

- Hos Kommissionen siger man, at så længe Danmark ikke har styr på sit grundvand, må danske landmænd leve med at få af stokken. Det ville give god mening, hvis de tal, de ligger inde med, ellers var korrekte. Men det er de ikke, siger Hans Sønderby.

Han mener på den baggrund, at det nu også er lettere at forstå, hvorfor Ida Auken tidligt i 2016 forudså Kommissionens indgriben i form af en pilotskrivelse.

- Når Kommissionen er så meget på afveje, kræver det ikke den store latinskole at forudsige et indgreb. Kommissionen må jo have været oprigtigt angst for, at danske børn skulle blive blå.

Svært at trænge igennem

- Lige siden en minister faldt, har det været som at slå i en dyne at få medvind hos centraladministration og domstole i sager, hvor landmænd er tiltalt, men med de nye oplysninger om Kommissionens vildførte veje, vejrer advokaten morgenluft. Når det her er slut, bør man se med kritiske briller på de personer og organisationer, som har været med til at tegne - og vedligeholde - et fuldstændigt forkert billede hos Kommissionen af nitratindhold i dansk grundvand, siger Hans Sønderby Christensen.