Landmændenes forbrug af kvælstof og valg af afgrøder kendes ikke på forhånd og kan derfor påvirke estimatet.

Socialdemokraternes fødevareordfører Simon Kollerup har bedt miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen om en redegørelse for, hvor mange ekstra tons kvælstof der tilføres som følge af landbrugs- og fødevarepakken til de NFI-områderne (NitratFølsomme Indvindingsområder), der udgør cirka 450.000 hektar af det dyrkede landbrugsareal på 2.777.552 hektar ? svarende til godt 16 procent.

Ministeren peger på, at reduktionen af kvælstofnormerne gradvist bliver udfaset, og at den fulde udfasning gennemføres fra planperioden 2016/2017:

- I fødevare- og landbrugspakken er der med de besluttede indsatser sikret, at den samlede kvælstofbelastning reduceres frem mod 2021 i forhold til i dag,

- Eva Kjer Hansen, miljø- og fødevareminister

Ekstra kvælstof

- I fødevare- og landbrugspakken er der med de besluttede indsatser sikret, at den samlede kvælstofbelastning reduceres frem mod 2021 i forhold til i dag. NaturErhvervstyrelsen har estimeret, at den fulde udfasning af de reducerede kvælstofnormer, vil kunne medføre en tilførsel med op til 16.200 tons ekstra kvælstof i NFI-områderne. Estimatet er dog behæftet med en vis usikkerhed, da landmandens forbrug af kvælstof og valg af afgrøder ikke kendes på forhånd, og kan påvirke estimatet, oplyser Eva Kjer Hansen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kun 20 procent

Århus Universitet har ifølge ministeren opgjort udvaskningen til cirka 20 procent, hvorfor hovedparten af den ekstra tilførte gødning, vil blive optaget af planterne. Derfor vil kun cirka 3.240 tons ud af de 16.200 tons kvælstof potentielt blive udvasket:

- Ophævelse af de obligatoriske randzoner, kan også medvirke til et øget forbrug af kvælstof i NFI-områderne. Randzonerne kan dog stadig anvendes som et virkemiddel til opfyldelse af MFO-kravet eller som alternativ til efterafgrødekravet. Mængden af den ekstra tilførsel af kvælstof, vil derfor være afhængig af, i hvor høj grad landmændene anvender deres randzoner til at opfylde MFO-krav eller efterafgrødekrav i NFI-områderne. Et estimat herfor foreligger ikke på nuværende tidspunkt, slutter miljø- og fødevareministeren.