Det er dog regeringens opfattelse, at lempelsen af gødningsnormerne fortsat lever op til EU-reglerne.

René Christensen fra Dansk Folkeparti har bedt miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vurdere, hvordan muligheden for at tilføre mere gødning som følge af de nye regler for kvælstofnormer lever op til Danmarks EU forpligtelser i henhold til natur- og miljødirektiverne.

I forbindelse med forhandlingerne om Fødevare- og Landbrugspakken blev det oplyst, at der gennemføres et grundlæggende paradigmeskift i reguleringen af landbruget.

Denne risiko afdækkes over de kommende måneder i forbindelse med forhandlinger med EU-Kommissionen.

- Eva Kjer Hansen

Samtidig erkendte man, at det er usikkert, hvorvidt EU-Kommissionen og EU-domstolen vil vurdere om omlægningen af reguleringen lever fuldt op til alle direktivforpligtelser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Større indsats

Men ministeren vurderer nu, at Danmark overholder sine EU-retlige forpligtigelser:

- Det kan dog ikke udelukkes, at EU-Kommissionen blandt andet vil kunne stille spørgsmål til opgørelsen af målbelastningen, hvor en større andel af reduktionsbehovet nu tilskrives andre medlemslande, fordi regeringen ønsker at Danmark skal tilgodeses for at have leveret en relativt større indsats over de sidste 15 år, skriver Eva Kjer Hansen.

Særligt i forhold til forpligtelsen til at sikre mod forringelse af vandmiljøet i perioden fra 2016-18 er der ifølge ministeren EU-risici forbundet med tilgangen, hvor lempelserne gennemføres med det samme, mens den strukturelle udvikling kommer over årene.

Risiko

Hvis EU-Kommissionen vurderer, at de foreslåede indsatser ikke er tilstrækkelige og vælger at gøre indsigelser, er der blandt andet risiko for, at Kommissionen afviser at forlænge den danske undtagelse til at udbringe mere husdyrgødning fra kvægbedrifter, at Kommissionen ikke vil godkende et nyt landdistriktsprogram fra 2016, og at Kommissionen vil tage retslige skridt mod Danmark.

Og Kommissionen kan faktisk uden domstolsbehandling undlade at forlænge kvægundtagelsen og ikke at godkende landdistriktsprogrammet:

- Denne risiko afdækkes over de kommende måneder i forbindelse med forhandlinger med EU-Kommissionen. Såfremt, det bliver nødvendigt at justere indsatserne for at imødekomme retslige skridt fra EU-kommissionen eller såfremt det vurderes hensigtsmæssigt for at sikre en fornyelse af kvægundtagelsen vil det blive taget op i aftalekredsen. Det bemærkes, at Danmark på linje med en række lande tidligere har modtaget åbningsskrivelser vedrørende både Nitrat- og Vandrammedirektivet og efterfølgende har justeret den nationale implementering, så den levede op til de af EU-Kommissionen fremførte ønsker, forklarer Eva Kjer Hansen.

Opvejning

Hun peger videre på, at udfasningen af normreduktionen følges op med kompenserende foranstaltninger, som forudsættes at opveje en negativ indvirkning på vandområderne:

- Som det fremgår af miljørapporten, der i øjeblikket er i offentlig høring, må der forventes en midlertidig mertilførsel af kvælstof til enkelte kystvande. Regeringen vil søge at målrette den kollektive indsats med kvælstofreducerende virkemidler, der iværksættes fra 2016, på de vandområder og grundvandsforekomster, hvor der er risiko for en mertilførsel.

Det er regeringens vurdering, at lempelsen af gødningsnormerne - med de planlagte kompenserende foranstaltninger fortsat vil leve op til EU-forpligtelser i henhold til natur- og miljødirektiverne.