Den seneste fremskrivning af den danske ammoniakudledning peger på, at Danmark vil nå en reduktion på 21-23 procent i 2020 i forhold til 2005.

Socialdemokratiets fødevareordfører, Simon Kollerup har bedt miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen oplyse, hvor stor en merudledning af ammoniak til vandmiljøet og naturen udfasningen af de reducerede gødskningsnormer vil medføre i 2016 og 2017, samt hvorfra denne merudledning vil komme.

Samtidig vil han vide, hvordan indgåelsen af Landbrugs- og Fødevarepakken kan reducere tilskyndelsen til at anvende ammoniakreducerende miljøteknologi.

Øget forbrug af gødning som følge af landbrugsaftalen kan muligvis medføre en lidt lavere reduktion

- Eva Kjer Hansen

Eva Kjer Hansen oplyser, at udfasning af normreduktionen er skønnet til isoleret set at give en merudledning af ammoniak fra handelsgødning på 2.700 tons per år.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men samtidig understreger hun, at den samlede ammoniakfordampning afhænger en række faktorer, heriblandt udviklingen i husdyrproduktionen. Den seneste fremskrivning estimerer, at ammoniakudledningen fortsat vil være faldende frem mod 2020.

Tilskyndelse

Hun peger desuden på, at der fortsat vil være et økonomisk incitament til at reducere tabet af ammoniak, efter udfasningen af de reducerede gødningsnormer:

- Gødningsværdien øges, når tabet af ammoniak reduceres. En høj gødningsværdi vil også efter udfasningen af normerne have en væsentlig værdi for landmanden. Endvidere vil bedrifterne også fremover skulle investere i ny miljøteknologi i forbindelse med miljøgodkendelse af nybygninger, ændringer eller udvidelser, forklarer ministeren.

Under Landdistriktsprogrammet for 2017-20 er der i gennemsnit årligt afsat 137,5 millioner kroner til at understøtte ny miljøteknologi.

21-23 procent

Eva Kjer Hansen oplyser i øvrigt, at Danmarks internationale forpligtelser for ammoniakreduktion i øjeblikket forhandles, og at den seneste fremskrivning af den danske ammoniakudledning peger på, at Danmark vil nå en reduktion på 21?23 procent i 2020 i forhold til 2005:

- Øget forbrug af gødning som følge af landbrugsaftalen kan muligvis medføre en lidt lavere reduktion. Hvor meget Danmark vil have reduceret ammoniakudledningen i 2020 afhænger dog af mange forhold, herunder blandt andet udviklingen i husdyrproduktionen, anvendelsen af miljøteknologi og fordelingen af de benyttede gødningstyper. Ved den næste fremskrivning for ammoniakudledning må det vurderes, om der er behov for yderligere tiltag, slutter miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.