Nye forsøg har undersøgt gylleforsuringseffekt på den direkte udledning af lattergas fra agerjord. Resultaterne ændrer ikke billedet af gylleforsuring som virkemiddel til bedre kvælstofudnyttelse og lavere klimabelastning på bedriftsniveau.

Gylleforsuring er en behandlingsteknologi, som kan reducere ammoniakfordampningen fra husdyrbedrifter.

Gennem årene er en række forskellige syrer blevet afprøvet. Svovlsyre (H2SO4) har vist sig at være mest omkostningseffektiv, og er derfor det mest udbredte forsuringsmiddel i dag. Tilsætning af svovlsyre sænker gyllens pH, og ændrer derved den kemiske ligevægt mellem ammonium (NH4+) og ammoniak (NH3), som er flygtig og derfor let fordamper. Ligevægten forskydes mod ammonium, hvilket reducerer den potentielle ammoniakfordampning.

Gylleforsuring kan implementeres i forskellige stadier af gyllehåndteringen. Forsuringen kan finde sted i stalden, i gylletanken eller under udbringningen i marken. Den største effekt på ammoniakfordampningen opnås ved forsuring i stalden, fordi sænkningen af gyllens pH kun langsomt vender tilbage til niveauet før forsuring.

I Agro, der udkommer fredag den 13. november kan du læse mere uddybende om forsøgene med gylleforsuring, og hvilken effekt det har på de processer, der sker i marken.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.