Venstres Jacob Jensen har spurgt Fødevareministeren, om det er rimeligt, at landmænd ikke får erstatning, når myndighederne begår fejl i sagsbehandlinger.

Der er sager, hvor myndigheder begår administrative fejl, men hvor borgeren alligevel ikke modtager erstatning for sagsomkostninger samt evt. erstatning for rentetab, borgeren har lidt som følge af myndighedens fejl.

Ingen erstatning

På landbrugsområdet kendes til flere sager, hvor NaturErhvervsstyrelsen har indrømmet, at der er blevet begået en administrativ fejl i sagsbehandlingen af en konkret landmands krydsoverensstemmelsessag. Sagen bevirkede, at landmandens EU-tilskud blev tilbageholdt, med deraf følgende økonomisk tab for landmanden. Alligevel får landmanden hverken dækket sagsomkostningerne eller andre tab, som følge af myndighedens fejl.

Er det rimeligt

Jacob Jensen (V) har derfor spurgt Fødevareministeren, om hans holdning til det forhold, ikke mindst set ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt. Jacob Jensen har spurgt:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

"Hvis en myndighed laver en administrativ fejl i forbindelse med vurdering af en landmands overholdelse af krydsoverensstemmelsesreglerne, og fejlen indrømmes, mener ministeren da, at det er rimeligt og retssikkerhedsmæssigt i orden, at landmanden ikke får sagsomkostningerne dækket samt kompensation for tabte renteindtægter fra uberettiget tilbageholdt EU-tilskud?"

Principiel karakter

Jacob Jensen forklarer efterfølgende, at Fødevareministeren ikke har ønsket, at forholde sig til problemstilling, som Jacob Jensen anser for at være af helt principiel karakter. I stedet henviser Fødevareministeren til et indhentet svar fra NaturErhvervsstyrelsen. Heraf fremgår det, at myndigheder ikke har hjemmel i lovgivningen til at udbetale rentekompensation eller anden erstatning i tilfælde, hvor myndigheden har begået en fejl. En myndighed kan dog blive pålagt af domstolene at betale erstatning, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. Dette forudsætter blandt andet, at myndigheden har handlet ansvarspådragende.

Trist

- Det er trist, at Fødevareministeren også i denne sag lader hånt om landmændenes retssikkerhed, mener Jacob Jensen.

- Det burde være en helt selvfølgelighed i enhver myndighedsudøvelse, at hvis myndigheden begår en fejl - og myndigheden tilmed selv indrømmer fejlen - at det helt automatisk betød udbetaling af erstatning til den skadeslidte. Det burde ikke være noget, som man skal prøve ved domstolene, men derimod være en del af princippet ?god forvaltningsskik?, som også gælder på fødevareområdet, siger Jacob Jensen, og fortsætter:

- Retssikkerheden er en vigtig del af et retssamfunds fundament. Desværre kræver det tilsyneladende et nyt flertal i folketinget før denne for mig urimelighed kan rettes op.