For at styrke det faglige grundlag for vandplanerne vil Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion genoptage målingerne af nitrat i drænvand.

Videngrundlaget for de vandplaner, der har været i høring tidligere på året, har vist sig at være svagt og mangelfuldt, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

For at rette op på det forhold har Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion bestemt sig for at genoptage målingerne af nitratindholdet i drænvand. 

- Erhvervet kan ikke være tjent med, at eventuelle kommende indgreb mod dyrkningsfri-heden bygger på et svagt fagligt fundament. Vi vil gerne vise, at tabet af nitrat fra dansk landbrugsjord er særdeles lavt sammenlignet med, hvad det var for kun 20 år siden, siger gårdejer Torben Hansen, der er formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.

Ingen effekt af minivådområder

-En af grundene til, at vi genoptager målingerne er, at det faktisk har vist sig, at nitratind-holdet flere steder er så lavt, at der ingen effekt kan opnås af at lave yderligere tiltag, så som minivådområder, siger Torben Hansen videre.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Prøvetagningen vil blive påbegyndt i efteråret, hvor afstrømningen begynder. Der skal ud-tages prøver over hele landet på forskellige bedrifts- og jordtyper.

Resultaterne skal sammenholdes med det, som blev målt i de såkaldte drænvandsstatio-ner, der blev fulgt igennem mange år af Statens Planteavlsforsøg, der nu hører under  Aarhus Universitet.