Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal ændres på baggrund af ny viden om ammoniakfordampning.

Ny viden om ammoniakfordampning fra sengestalde til kvæg betyder, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal ændres. Ændringen vil omfatte nye ammoniak-emissionsfaktorer for kvæg og dertilhørende justeringer af BAT-krav. Ændringer ventes at træde i kraft i løbet af 1. halvår 2018.

Spalteskrabere til sengestalde til kvæg samt lavemissionsgulve til kvæg har været midlertidigt optaget på Teknologilisten og afventet endelig dokumentation for miljøeffekt i en række år. Ligeledes har der været behov for at dokumentere og fastsætte ammoniakemissionerne fra kvægstalde.

Miljøeffekt og emissioner er nu endelig dokumenteret gennem test, som er lavet i samarbejde mellem Aarhus Universitet, SEGES og Teknologisk Institut

Otte målinger

Viden om ammoniakfordampningen fra sengestalde til kvæg er et resultat af målinger i otte kvægstalde. Der er foretaget test af 'fast drænet gulv med spalter og ajleafløb' samt 'sengestalde, spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)'. Der er gennemført test af spalteskrabere i to sengestalde med spaltegulv og bagskyl eller ringkanal.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Resultaterne påvirker såvel emissionsfaktorerne som BAT-kravene i bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De absolutte værdier kendes endnu ikke, men det forventes, at emissionsgrænseværdierne (BAT-kravene) fremover vil sættes til højere værdier end nu. Dette skyldes dels at 'BAT-stalden' (fast drænet gulv med ajleafløb og skraber) har en højere emission end hidtil antaget, dels at spalteskrabere ikke har den forventede effekt som ammoniakreducerende teknologi.

Systemer uden brug af skrabere

Staldsystemet 'Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb' har en højere ammoniakemission end hidtil antaget, mens staldsystemet 'Sengestalde med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)' har en lavere ammoniakemission.

Ansøgninger indsendt før 1. august 2017 skal behandles efter reglerne på ansøgningstidspunktet. Det vil sige, at normtal, det generelle ammoniakkrav og BAT-krav skal anvendes på den måde som det fremgår i bekendtgørelserne fra før 1. august 2017. Disse ansøgninger er derfor juridisk set ikke påvirket af den nye viden. Det anbefales dog, at særligt ansøger overvejer betydningen af den nye viden i forhold til natur, de fremtidige udvidelsesmuligheder, evt. revurderinger mv. i de konkrete situationer. Kommuner opfordres til at kontakte de berørte ansøgere mhp., at der kan tages stilling til situationen.

Ansøgninger indsendt efter 1. august 2017 skal behandles efter reglerne på afgørelsestidspunktet. Det vil sige efter de emissionsfaktorer og BAT-krav, der står i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag 3. Indtil husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er ændret, kan ansøgningerne derfor i princippet godkendes efter de nuværende emissionsfaktorer og BAT-krav. Det anbefales dog, at særligt ansøger overvejer betydningen af den nye viden i forhold til natur, de fremtidige udvidelsesmuligheder mv. i de konkrete situationer. Kommuner opfordres til at kontakte de berørte ansøgere mhp., at der kan tages stilling til situationen.

De kommende emissionsfaktorer og BAT-krav er endnu ikke fastlagte. Det er derfor for tidligt at sige hvilken betydning ændringerne vil have for ansøgninger indsendt efter 1. august 2017, og som godkendes efter den kommende bekendtgørelsesændring.