Det er kvægets natur at opræbe metan fra vommen, og derfor udgør metan en stor del af klimabelastningen på en kvægejendom. Men der kan alligevel gøres en række tiltag for at mindske den samlede belastning på bedriften. Første trin er at få sat tal på udledningen fra de forskellige dele af produktionen

I næste nummer af Bovilogisk, der udkommer den 15. april, skriver Irene Fisker, kvægbrugskonsulent, Økologisk Landsforening, om et projekt, der har haft til formål at se på den enkelte bedrifts klimabelastning.

Konsulenter fra Økologisk Rådgivning, Gefion, og fra Økologisk Landsforening har i vinterens løb således besøgt 24 bedrifter for at diskutere klima. Tretten af bedrifterne var med kvæg.

Besøgene har været en del af det fælles projekt ”Klimahandlingsplaner”, som går ud på at udvikle og afprøve et redskab til fastsættelse af klimapåvirkningen på den enkelte bedrift. Beregningerne er foretaget med Klimameteret og ØKO C-TOOL, der henholdsvis beregner udledning af drivhusgasser og kulstofbinding i jord.

- Da der er tale om første udgave af regneredskaberne, skal tallene tages med et vist forbehold, men resultaterne giver et billede af, hvor de tunge poster skal findes. Ved besøgene har vi også diskuteret, hvilke tiltag til reduktion af klimabelastningen der kunne være relevante på den pågældende bedrift, påpeger Irene Fisker.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fra en af bedrifterne, som deltog i projektet, udledes netto 820 ton kuldioxid om året, idet der udledes 1.005 ton, mens der bindes 185 ton ved kulstoflagring. Det svarer til en udledning på 1,16 ton kuldioxid pr. hektar eller 0,6 kg kuldioxid pr. kg produceret mælk. - Halvdelen af belastningen kommer fra køernes vomomsætning, og det er et typisk billede for mælkeproducenterne, understreger Irene Fisker.

Læs mere om projektet i den nye udgave af Bovilogisk, der udkommer fredag den 15. april. Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.