Kan placeret gylle erstatte startgødning til majs? Det var titlen på et af oplæggene på årets plantekongres, hvor Ingeborg Frøsig Pedersen, Ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet, præsenterede resultater fra forsøg med placering af gylle. Og hun var hurtig til at komme med svaret: Ja.

- Det giver god mening at tilføre fosfor fra handelsgødning til de unge majsplanter. Fosfor i gylle er meget mere kompleks og sværere for planten at udnytte, fortæller hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at opnå en bedre fosforbalance ved majsdyrkning er det netop vigtigt at øge udnyttelsen af fosfor i husdyrgødning i den tidlige vækstfase.

Anbefalingen er ifølge Ingeborg Frøsig Pedersen pt. at tilføre 10-15 kg mineralsk fosfor pr. hektar i form af handelsgødning ved såning ud over husdyrgødning på marker med dårlige muligheder for rodudvikling eller med lavt til moderat fosfortal.

- En god fosforforsyning i den tidlige vækst har i tidligere studier vist at kunne øge høstudbyttet, siger Ingeborg Frøsig Pedersen.

Den nye fosforregulering gældende fra 1. august 2017 kan dog medføre, at denne praksis ikke længere er mulig på kvægbrug med 2,3 DE pr. hektar.

Fosforoverskuddet kan reduceres

Resultaterne, Ingeborg Frøsig Pedersen fremlagde på plantekongressen, stammer fra en række forsøgsaktiviteter, Aarhus Universitet har udført både under kontrollerede forhold i klimakamre og under markforhold for at undersøge om brugen af handelsgødning, som startgødning kan erstattes med husdyrgødning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Markforsøg i 2017 med majs til helsæd på to lokaliteter har belyst effekten af placering af kvæggylle med to forskellige nedfældningsmetoder i kombination med gylleforsuring og tilsætning af en nitrifikationshæmmer.

Behandlingerne blev sammenlignet med referencebehandlinger med ikke-placeret kvæggylle kombineret med stigende mængder af mineralsk fosforstartgødning.

- De foreløbige resultater tyder på, at passende placering af kvæggylle kan sikre en god fosforforsyning til planten i den tidlige vækst, fortæller Ingeborg Frøsig Pedersen og fortsætter:

- Fosforoverskud kan mindskes markant ved at erstatte handelsgødning med placeret kvæggylle.

Tilførsel af både handels- og husdyrgødning kan nemlig resultere i en uønsket akkumulering af fosfor i jorden ved dyrkning af majs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ingeborg Frøsig Pedersen pegede desuden på, at ved placering af kvæggylle i et bredt bånd under sårækken er det i nogle tilfælde også muligt at opnå tørstofudbytter på niveau med traditionel nedfældning - det vil sige ikke-placeret gylle - kombineret med mineralsk fosforstartgødning.

Ingeborg Frøsig Pedersen understregede endvidere, at der er behov for kommercielt udstyr til placering af gylle.

Ved tilsætning af nitrifikationshæmmer til gyllen viste forsøg­ene en tendens til, at fosforkoncentrationen i planten steg ved tilsætning af Vizura på JB 4.

Med hensyn til gylleforsuring var der ligeledes en signifikant højere fosforkoncentration i femte bladstadie i forhold til den tilsvarende behandling uden gylleforsuring. I samme forsøgsled blev de højeste kvælstofkoncentrationer og plantehøjder tilmed fundet.

På JB 1 var der ingen signifikante forskelle i fosforkoncentrationen ved femte bladstadie - det gjaldt alle forsøgsled med forsuret gylle sammenlignet med den tilsvarende behandling uden gylleforsuring. Ved høst var tørstofudbytterne i forsøgsled med forsuret gylle heller ikke højere end den tilsvarende forsøgsled uden gylleforsuring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kilde: Oplæg på Plantekongres samt Oversigt over Landsforsøgene 2017.