Abonnementsartikel

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal ændres på baggrund af ny viden om ammoniakfordampning.

Ny viden om ammoniakfordampning fra sengestalde til kvæg betyder, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal ændres. Ændringen vil omfatte nye ammoniakemissionsfaktorer for kvæg og dertilhørende justeringer af BAT-krav. Ændringer ventes at træde i kraft i løbet af 1. halvår 2018.

Spalteskrabere til sengestalde til kvæg samt lavemissionsgulve til kvæg har været midlertidigt optaget på Teknologilisten og afventet endelig dokumentation for miljøeffekt i en række år. Ligeledes har der været behov for at dokumentere og fastsætte ammoniakemissionerne fra kvægstalde.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Miljøeffekt og emissioner er nu endelig dokumenteret gennem test, som er lavet i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Seges og Teknologisk Institut. Resultaterne er publiceret i rapporten "Ammonia emission from Danish cubicle barns for dairy cows. Effect of floor type and manure scraping".

Test i otte stalde

Viden om ammoniakfordampningen fra sengestalde til kvæg er et resultat af målinger i otte kvægstalde. Der er foretaget test af fast drænet gulv med spalter og ajleafløb samt sengestalde, spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). Der er gennemført test af spalteskrabere i to sengestalde med spaltegulv og bagskyl eller ringkanal.

Resultaterne påvirker såvel emissionsfaktorerne som BAT-kravene i bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De absolutte værdier kendes endnu ikke, men det forventes, at emissionsgrænseværdierne (BAT-kravene) fremover vil sættes til højere værdier end nu. Dette skyldes dels, at "BAT-stalden" (fast drænet gulv med ajleafløb og skraber) har en højere emission end hidtil antaget, dels at spalteskrabere ikke har den forventede effekt som ammoniakreducerende teknologi.

Tabel 1 viser de gældende og de målte emissioner, som fremgår af rapporten. Miljøstyrelsen afventer på denne baggrund et fagligt grundlag fra Aarhus Universitet til brug for fastsættelse af emissionsfaktorer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Konsekvens for ansøgninger uden spalteskrabere

Staldsystemet "Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb" har en højere ammoniakemission end hidtil antaget, mens staldsystemet "Sengestalde med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) " har en lavere ammoniakemission.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ansøgninger indsendt før 1. august 2017 skal behandles efter reglerne på ansøgningstidspunktet. Det vil sige, at normtal, det generelle ammoniakkrav og BAT-krav skal anvendes på den måde, som det fremgår i bekendtgørelserne fra før 1. august 2017.

Disse ansøgninger er derfor juridisk set ikke påvirket af den nye viden. Det anbefales dog, at særligt ansøger overvejer betydningen af den nye viden i forhold til natur, de fremtidige udvidelsesmuligheder, eventuelle revurderinger med videre i de konkrete situationer.

Ansøgninger indsendt efter 1. august 2017 skal behandles efter reglerne på afgørelsestidspunktet. Det vil sige efter de emissionsfaktorer og BAT-krav, der står i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag 3. Indtil husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er ændret, kan ansøgningerne derfor i princippet godkendes efter de nuværende emissionsfaktorer og BAT-krav. Det anbefales dog igen, at særligt ansøger overvejer betydningen af den nye viden i forhold til natur, de fremtidige udvidelsesmuligheder med videre i de konkrete situationer. Kommuner opfordres til at kontakte de berørte ansøgere med henblik på, at der kan tages stilling til situationen.

De kommende emissionsfaktorer og BAT-krav er endnu ikke fastlagte. Det er derfor for tidligt at sige hvilken betydning ændring­erne vil have for ansøgninger indsendt efter 1. august 2017, og som godkendes efter den kommende bekendtgørelsesændring.

Konsekvens for ansøgninger med spalteskrabere

Der arbejdes fortsat på at udrede konsekvenser og muligheder i forhold til verserende ansøgninger med brug af spalteskrabere. Miljøstyrelsen vil informere og vejlede så snart som muligt om disse typer af sager.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kilde: Miljøstyrelsen.