Regeringen og samtlige af Folketingets partier har 13. december 2017 indgået en politisk aftale om Veterinærforlig III. Konkret er forliget en fireårig aftale for 2018-21, som indeholder en række politisk fastsatte mål for reguleringen af dyresundhed og dyrevelfærd. omfatter initiativer for i alt 302,6 mio. kroner.

På baggrund af aftalen vil Miljø- og Fødevareministeriet nu i samarbejde med Fødevarestyrelsen udarbejde en implementeringsplan, der omfatter alle initiativerne. Arbejdet vil bestå i at omsætte forligets dele til nye regler og initiativer. Noget vil kunne ske hurtigt, og andet vil forudsætte et forberedende analysearbejde af udfordringer. En del af dette arbejde vil ske i samarbejde med andre interessenter som for eksempel universiteterne, erhvervet og Dyrlægeforeningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I sagens natur vil der med forliget komme ændringer af de regler, som vi kender i dag. Indtil bekendtgørelser og måske endda love er ændret, gælder de nuværende regler naturligvis fortsat. Fødevarestyrelsen vil informere, før regler ændres.

Forliget omfatter blandt andet:

Fokus på et reduceret forbrug af antibiotika og udfasning af zink som lægemiddel

Forligsparterne er enige om at mødes ved handlingsplanens udløb i 2018 for at fastsætte nye mål for reduktion af antibiotikaforbruget på baggrund af en evaluering af de seneste data omkring antibiotikaforbruget og nyeste viden om forbrug og resistens, som også anbefalet af ekspertgruppen. Flokmedicinering skal nedbringes og reserveres til situationer, hvor andre behandlingsformer eller forebyggende tiltag er utilstrækkelige. Samtidig skal brugen af zink som lægemiddel udfases. Der iværksættes bl.a. på baggrund af MRSA-ekspertgruppens anbefalinger forskning i mulige alternativer til antibiotika herunder brug af vaccination.

Et nyt VetStat

Fødevarestyrelsens database VetStat er efter 17 år forældet. Fødevarestyrelsen udvikler derfor i samarbejde med IT firma et nyt VetStat, der kan understøtte fremtidige behov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regelforenkling

Flere regler forenkles. Bl.a. afskaffes krav om, at dyrlægen skal føre logbog over rådgivningsbesøg og attestere, hvor meget tid der er anvendt i besætningen.

Et nyt, veterinærmedicinsk ekspertråd

Der nedsættes et uvildigt veterinærmedicinsk ekspertråd, som skal sikre evidensbaseret veterinærfaglige beslutninger i forhold til brug af veterinærmedicin. Opgaven for det veterinærmedicinske ekspertråd i 2018 er at komme med konkrete anbefalinger.

Indsats mod medicinspild

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der arbejdes på at finde en løsning, så dyrlæger i relevante situationer vil kunne uddele afmålte mængder medicin for at undgå medicinspild.

Ordning med elitebedrifter

Der udvikles en ordning om 'elite-bedrifter', som udmærker sig positivt i forhold til eksempelvis antibiotikaforbrug, udfasning af lægemiddelzink, højere fravænningsalder og lavere dødelighed. Samtidig skal det undersøges, om elitebedrifterne kan opnå fordele ud over branding, for eksempel kontrolmæssigt. Forligsparterne er enige om, at en ordning for elitebedrifter skal udvikles i løbet af 2018 og implementeres i løbet af forligsperioden.

Fokus på det veterinære beredskab

Der bliver lavet en ny global trusselsvurdering af både kendte og nye smitsomme husdyrsygdomme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Styrket, målrettet kontrol

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold styrkes med en million kroner årligt til blandt andet indsats mod brodne kar og illegal import af antibiotika og ulovlige dyr. Samtidig arbejdes der videre med at udvikle samarbejdet mellem Fødevarestyrelsen og Danish-kontrollen, som er en privat 3. parts certificeret kontrol på svineområdet, og det skal afdækkes, om det offentlig/private samarbejde om kontrollen kan udvides til andre dyrearter.