Dyrkningsjorden er grundlaget for planteproduktionen og skal behandles med omtanke for at bevare dens frugtbarhed. Resultater fra et EU-projekt gør det nemmere for landmænd og konsulenter at udpege de bedste dyrkningsmetoder til dette formål.

Dyrkningsjorden ligger til grund for over 90 procent af den globale fødevareproduktion, men verden over er der alvorlige trusler mod jordens dyrkningskvalitet. Forringelser af jorden nedsætter dens frugtbarhed og truer dermed fødevareforsyningen på længere sigt.

Årsagerne til den forringede jordkvalitet skal findes i for ensidige planteavlssædskifter, hvor der ofte fjernes en stor del af halmen og kun tilbageføres en ringe mængde organisk stof til jorden. Der er dog muligheder for at ændre dyrkningsmetoderne og dermed bevare eller øge frugtbarheden - hvilket også vil gavne økonomien.

citat start

Det er afgørende at sikre, at jorden har et tilfredsstillende indhold af kulstof

citat slut

Det europæiske forskningsprojekt SmartSOIL, som var koordineret af professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, har udviklet et beslutningsværktøj, der kan give støtte til at træffe de rigtige beslutninger. Værktøjet er en hjemmeside, der hjælper rådgivere, landmænd og beslutningstagere med at identificere omkostningseffektive muligheder til at optimere udbytte og kulstof i jorden for forskellige typer af jord, klima og afgrødesystemer. Se nærmere på værktøjet og dens mange muligheder på hjemmesiden www.smartsoil.eu

For at udvikle værktøjet undersøgte forskerne, hvordan ændringer i jordens kulstofindhold spiller sammen med jordfrugtbarheden, og hvordan det påvirker udbytter og indsatsbehov, især med kvælstofgødning. Projektet har også identificeret fem dyrkningsmetoder, der kan øge jordens kulstofindhold. Metoderne forbedrer jordens frugtbarhed, øger produktiviteten og mindsker behovet for kvælstofgødning samt forbedrer i mange tilfælde økonomien.

Kulstof er afgørende for jordens funktioner

Det er afgørende at sikre, at jorden har et tilfredsstillende indhold af kulstof. Men hvad har kulstof at gøre med jordens frugtbarhed?

- Alt organisk materiale indeholder kulstof. Det gælder også det organiske stof i jorden, der bidrager til alle de væsentlige funktioner, som jorden har for afgrødernes vækst og produktion. Det handler om afgrødernes forsyning med vand og næringsstoffer (især kvælstof) samt om at sikre afgrødernes sundhed, ikke mindst en god etablering af afgrøderne, forklarer Jørgen E. Olesen.

Ændringer i jordens indhold af kulstof bidrager også til klimaforandringer. Hvis jorden kan lagre mere kulstof, så vil stigningen i atmosfærens indhold af kuldioxid (CO2) blive mindre. Det vil dermed afbøde drivhusgaseffekten. Denne effekt virker dog kun over en vis årrække, da jordens kulstofindhold vil indstille sig i en ny ligevægt.

SmartSOIL hjemmesiden giver overblik

Det kan være svært at overskue mulighederne for at forbedre jordens kulstofindhold og frugtbarhed, og der vil være mange lokale forhold, der skal tages i betragtning. For at give inspiration og bidrage til overblikket har SmartSOIL udviklet en række informationer (faktaark, videoer, case studier m.v.) som ligger tilgængeligt i overskuelig form på hjemmesiden.

SmartSOIL har udpeget fem overordnede dyrkningsmetoder, der enkeltvis eller i kombination kan bidrage til at optimere balancen mellem afgrødeproduktivitet, jordens funktioner og jordens kulstofbalance. Metoderne virker primært ved at øge tilførslen af planterester eller organisk materiale fra gødning eller kompost.

De fem dyrkningsmetoder er:

Sædskifte.

Øget nedmuldning af planterester (halm).

Tilførsel af gødning eller kompost.

Mellem- og efterafgrøder.

Conservation agriculture (Hvilket omfatter minimeret jordbearbejdning, tilbageførsel af planterester, permanent jorddække med især mellem- og efterafgrøder og tilpasning af sædskiftet).

Dyrkningsmetoderne er beskrevet i flere detaljer i fem letforståelige faktablade, hvor der også er oplysninger om metodernes fordele, ulemper, økonomiske forhold mv. Faktabladene, som er på engelsk, kan læses her: http://smartsoil.eu/smartsoil-toolbox/factsheets/

En sund jord tjener flere penge

Identificering og analyse af de fem metoder og den viden, der ligger til grund for værktøjskassen, er baseret på forskning udført i de forskellige lande under kontrollerede forsøgsforhold og afprøvning i praksis hos landmænd. For Danmarks vedkommende er der inddraget resultater fra langtidsforsøg (op til 20 år) udført på AU?s forsøgsstation i Askov samt erfaringer fra gårdejer Bjarne Hansen, Sjælland.

Landmandens erfaring er, at hans udgifter er reduceret med 36 procent, og hans dækningsbidrag er øget med 2688 kroner ved at indføre reduceret jordbearbejdning, øget brug af efterafgrøder og nedmuldning af planterrester i sit sædskifte.

- Jeg bruger 1354 kroner færre pr. hektar end andre landmænd i mit område. Besparelsen i brændstofforbruget var meget tydeligt, da vi skulle bruge færre timer med maskinerne. Vi skulle også bruge mindre kvælstofgødning, fordi der var en bedre udnyttelse af næringsstofferne i markerne, siger Bjarne Hansen.

Du kan læse om alle landmændene, der deltog i projektet, og deres erfaringer her: http://smartsoil.eu/smartsoil-toolbox/real-life-cases/

- Det er afgørende for en styrkelse af jordens frugtbarhed gennem bedre håndtering af kulstof i jorden, at den understøttes af de rigtige incitamenter for landmanden. Projektet har derfor udarbejdet en række anbefalinger til at styrke dette, herunder bedre rådgivningssystemer, bedre understøttelse gennem reform af landbrugsstøtteordningerne og bedre samspil med miljøreguleringen, siger professor Jørgen E. Olesen. ?