Det er vigtigt at have forsikringen på plads, hvis maskinen går i stykker.

Mange af landbrugets maskiner er store, dyre og teknisk avancerede. Og fordi de er store og dyre, er der sjældent en reservemaskine på gården, der kan løfte opgaven, hvis en anden maskine går i stykker. Og fordi de er teknisk avancerede, er det ofte dyre og komplicerede skader, hvor der skal hjemskaffes reservedele, før reparationen kan sættes i gang. Så er det vigtigt, at forsikringen er på plads.

Vigtigst: Er maskinen overhovedet forsikret?

Det sker ikke sjældent, at en landmand forgæves henvender sig til sit forsikringsselskab for at anmelde en skade og slukøret får at vide, at maskinen ikke er omfattet af forsikringen se tabel 1 på side 31. Det sker, når man har glemt at fortælle forsikringsselskabet, at en maskine er udskiftet med en ny, eller der blot er sket nyanskaffelser til maskinparken.

Derfor; tjek forsikringspolicen og bemærk, hvornår du skal huske at anmelde udskiftninger i maskinparken.

Hos nogle forsikringsselskaber skal nogle typer maskiner altid være særskilt nævnt i forsikringspolicen for at være medforsikret. Det er selvkørende maskiner og maskiner med en værdi over cirka 200.000 kroner. Desuden alle maskiner, hvor forsikringsdækningen er udvidet med en kørsels- eller maskinkaskoforsikring.

Hos andre forsikringsselskaber er der fastsat en forsikringssum, der skal svare til den samlede værdi af maskinparken. Her kan kørselskaskoforsikringen enten være med på den samme police eller på en særskilt police. Maskinkasko er i disse selskaber altid forsikret på en selvstændig police.

Motoransvarsforsikringen kan enten være omfattet af den kombinerede landbrugsforsikring eller for maskiner med nummerplader være forsikret på særskilte policer.

Standarddækningen

Landbrugsforsikrings standarddækning erstatter skader som følge af brand, kortslutning i ledningsnettet, tyveri og hærværksskader. Desuden skader, hvor bygningsdele i en storm falder ned på maskinen. Herudover dækkes udgifter til leje af anden maskine i den tid, det tager at opgøre en skade og reparere en skadet maskine. Der kan også blive tale om erstatning for et egentligt driftstab, hvis det ikke er muligt at indhente det forsømte som følge af skaden.

Maskinerne kan være forsikret til dagsværdi eller nyværdi. Maskiner forsikret til dagsværdi erstattes med, hvad tilsvarende brugte maskiner kan genanskaffes til. Er maskinerne forsikret til nyværdi, erstattes de til, hvad tilsvarende nye maskiner kan købes til. Det er dog en forudsætning for erstatning til nyværdi, at maskinen er købt som ny, og at den typisk ikke er mere end fire år gammel, eller at dagsværdien er under 50 procent af nyværdien.

Kørselskaskoforsikringen

?Udefrakommende skader?, såsom påkørselsskader, skader ved væltning og sten, der kommer ind i mejetærskeren, dækkes på kørselskaskoforsikringen. Det er en tilvalgsdækning til standarddækningen. Nogle forsikringsselskaber meddækker automatisk tilkoblede og efterhængte redskaber på en trækkende traktors kørselskaskoforsikring. Det gælder dog kun maskiner og redskaber med en værdi på højst cirka 200.000 kroner. Det kan desuden være en forudsætning, at skaden er sket på egen bedrift og ikke under landbrugsarbejde for andre. Andre forsikringsselskaber tilbyder at tegne en tilvalgsdækning, der dækker kørselskaskoskader på alle efterhængte og bugserede redskaber uanset deres værdi. Endelig kan der hos alle forsikringsselskaber tilkøbes kørselskaskodækning på specificerede maskiner.

Maskinkaskoforsikringen

Maskinkaskoforsikringen er et tilvalg til kørselskaskoforsikringen og dækker maskinskader, der ikke skyldes påkørsel eller anden udefrakommende årsag.

Det er ofte en god og nødvendig forsikring, men også en forsikring, der giver anledning til utilfredshed og uindfriede forventninger.

Overordnet er det et krav, at skaden sker pludseligt, uventet og er konstaterbar. At skaden sker pludseligt betyder, at skader som følge af slitage ikke dækkes. At den er uventet betyder blandt andet, at skader som følge af manglende eller forkert vedligehold ikke dækkes, og at den er konstaterbar betyder i udgangspunktet, at den er synlig, hvorved en funktionsfejl i for eksempel en GPS ikke dækkes.

Fordi skader som følge af slitage ikke dækkes, har flere forsikringsselskaber en udløbsdato for dækningen eller alternativt en forhøjet selvrisiko, jo ældre maskinen er. Andre forsikringsselskaber har en begrænsning både på antal kørte timer og/eller maskinens alder, før dækningen bortfalder. Derfor bør det for ældre maskiner vurderes, om det er relevant at opretholde maskinskadedækningen.

Det op til kunden selv at holde øje med, hvornår maskinen har kørt det maksimale antal timer, og i enkelte forsikringsselskaber er det også op til kunden at give besked, når den har nået den alder, hvor dækningen bortfalder. Hvis ikke landmanden er opmærksom på det, risikerer han at betale til en forsikring, der reelt ikke dækker, hvis der sker en skade.

Som hovedregel dækker forsikringen ikke under arbejde for andre, med mindre det fremgår af policen.

Ved køb af nye maskiner købes der også ofte via forhandleren en maskinkaskoforsikring, der kan dække op til tre til fem år. Her skal man være opmærksom på, at driftstab og ekstra omkostninger til leje af anden maskine ikke er dækket.

Maskinlisten giver sikkerhed

En ajourført maskinliste er en god hjælp til at huske alle maskiner, når der holdes det årlige møde med forsikringsmægleren eller forsikringsselskabets assurandør. Når der sker ændringer i maskinparken, indskrives de i maskinlisten, som sendes til forsikringsselskabet med besked om, hvorvidt maskinen blot skal være omfattet af standarddækningen, eller om den også skal være kørsels- og maskinkaskoforsikret. ?