Lyt til artiklen:

Vagn Lundsteen: Der er behov for at fortælle sandheden

00:00
Hastighed: ???x
00:28

Det svirrer med løgne, påstande og fake news om landbruget. I denne EU-valgkamp er det tilsyneladende blevet legalt at hænge landbruget ud for hvad som helst. Der er derfor behov for at fortælle sandheden.

 • Danmark er et landbrugsland. Det har vi altid været. De som har evnen, har også forpligtelsen.
 • Under halvdelen (47procent) af Danmarks samlet areal er landbrugsareal. Resten består af det som omtales som dyrkede arealer er græsningsarealer, naturarealer, ekstensive arealer og brak.
 • Den danske Fødevareklynke eksporterer 197 mia. kroner årligt. NovoNordisk eksporterede for 118 mia. (2023)
 • "Modeindustrier kommer og går, men landbruget består". Under Covid19 holdt Landbruget Danmark i gang.
 • Danmark er det land i EU med det laveste pesticidforbrug pr. arealenhed.
 • Ingen vandboringer er blevet lukket på grund af landbrugets sprøjtemidler, siden 2000.
 • Danmark har verdens mest restriktive godkendelsesprocedure af pesticider.
 • Ved godkendelsesprocessen er der nultolerance for udvaskning.
 • Derfor giver det ingen mening at lave BNBO (boringsnære beskyttelses områder).
 • Danmark er et af de få lande, hvor vandet kan drikkes direkte fra vandhanen, uden rensning.
 • Dansk landbrug får skylden for iltsvind, trods det at forbruget af kvælstof falder hvert år.
 • Danmark har i dag det laveste forbrug af kvælstofgødning, siden 1965.
 • Vi bruger i dag langt mindre kvælstof end før Landbrugspakken i 2015.
 • Hvert år bruger danske landbrugsfamilier 30.000.000 (30 mio.) kilo kvælstof mindre, end landekvoten.
 • Der synes at være den sammenhæng, at jo mindre kvælstof fra landbruget, jo mere iltsvind.
 • Landbrugets kvælstof får skyld for blandt andet Vejle Fjords død. Men sandheden er at landbruget kun udleder en brøkdel af, hvad der kommer fra spildevand til fjorden, samt hvad der allerede ligger på fjordbunden. (12-15.000 tons organisk og iltforbrugende kvælstof)
 • Regler om efterafgrøder, medfører en større udvaskning af kvælstof, end overvintrende afgrøder. Det skyldes at jorden er sort fra oktober til april.
 • Vårafgrøder producerer kun 2/3 af udbyttet i overvintrende afgrøder, hvilket reducerer produktionen på landbrugsjorden med mere end 1.500.000 tons korn årligt.
 • Danske smågrise bliver eksporteret, fordi de har verdens højeste kvalitet, som landmænd i vores nabolande gerne vil betale ekstra for. Det burde vi være glade og stolte over.
 • Dansk landbrug belaster ikke klimaet med CO2. Netto bidrager landbruget langt mere med binding af klimagasser, end vi udleder.
 • En reduktion af landbrugsproduktionen vil derfor øge udledning af klimagasser.
 • Skove binder kun det halve CO2 af hvad en hvedemark gør.
 • At plante skov på landbrugsjord vil øge mængden af klimagasser.