Lyt til artiklen:

Nye regler: Slut med brak som slæt græs samt gradueret gødnings tildeling skal ske i foråret

00:00
Hastighed: ???x
01:34

Samtidig sender Landbrugsstyrelsen en miljørapport i høring. Fristen for at sende kommentarer til både bekendtgørelsen og miljørapporten er 30. april 2024, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I perioden 2. april til 30. april sender vi i Landbrugsstyrelsen udkast til plantedækkebekendtgørelsen (Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget) for planperioden 2024/2025 i høring.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De væsenligste ændringer

  • Omregningsfaktorer for braklagte arealer, tidligt sået vintersæd og reduceret kvælstofkvote justeres.
  • Der sker en mindre nedjustering af kvotereduktionen ved brug af fleksible frister for kvælstoffikserende efterafgrøder.
  • Forbuddet mod at tage slæt på brak 'genindsættes' i bekendtgørelsen. Forbuddet blev midlertidig fjernet som en del af tørketiltag i 2023.
  • Der indføres en bestemmelse om at braklagte arealer ikke må overlappe med § 3-arealer.
  • Det indføres i tråd med naturbeskyttelseslovens gødskningsforbud på § 3-arealer.
  • Det præciseres at udførsel af gradueret variabel gødningstildeling ved præcisionslandbrug skal ske i en forårsgødskning.
  • Der er lavet ændringer til beregningsmetoden for fordelingen af husdyrefterafgrøder.

I det høringsbrev, som ligger på høringsportalen, kan man læse mere om ændringerne, og hvordan man kan sende sine kommentarer.

Der kan ske justering af reglerne i forbindelse med høringen, så vær opmærksom på, at de endelige regler først offentliggøres senere.

De opdaterer samtidig to bekendtgørelser med nye koordinater, da der fra 2024/2025 anvendes kystvandoplande fra Vandområdeplanerne 2021-2027.

Der er tale om bekendtgørelsen om afgræsning af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder og bekendtgørelse om afgrænsning af kystvandoplande indgår derfor også i høringen.