Abonnementsartikel

Husdyrgødningsbekendtgørelsen er omfattende og foranderlig. Nedenfor ses nogle afklaringer

Må SyreN+ og Kyndestofts AcidLine med tilsætning af henholdsvis flydende ammoniak og urea anvendes i fodergræs og inden såning?

Ja, pr. 18. marts 2014 er det blevet tilladt. Bemærk dog de særlige krav, som fremgår af "Nye muligheder for markforsuring". Læs mere her: http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2014/mar/nye-muligheder-for-markforsuring/

Må forsuret gylle slangeudlægges inden såning inden for 200 meter grænsen til bymæssig bebyggelse?

Nej, før såning og til fodergræs er der ikke et alternativ til nedfældning inden for 200 meter grænsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Skal kommunen give tilladelse til slangeudlægning af forsuret gylle inden såning?

Nej, kommunen skal kun informeres om, at der vælges forsuring før såning og se, at kravet om forsuring af en faktor 0,2 i vintersæd kan opfyldes.

Er der krav om nedharvning af forsuret gylle inden såning?

Ja, selvom forsuring effektivt begrænser ammoniakfordampningen, skal gyllen nedbringes hurtigst muligt og inden seks timer.

Kan ejendomme uden vintersæd slangeudlægge forsuret gylle inden såning, hvis de eksporterer forsuret gylle til vintersæd på naboejendom?

Nej, kravet skal opfyldes indenfor ejendommen (Der arbejdes for, at reglen kan anvendes mellem flere CVR-numre).

Kan kvægbrug slangeudlægge forsuret gylle inden såning af majs - og så udbringe forsuret gylle i den fremspirede majs som delt gødskning?

Nej, det er defineret, at kravet om forsuring af en faktor 0,2 skal opfyldes i vintersæd eller vinterraps.

Bundslammet fra gyllebeholder eller biogasanlæg - er det gylle, slam eller fast gødning?

Det følger inputmaterialet og er dermed gylle (med mindre der som input er tilført mere end 25 procent slam). Så selvom det skal graves ud, følger det samme udbringningsregler som flydende husdyrgødning. For en optimal udnyttelse anbefales det at nedbringe bundslammet inden såning. Ikke mindst fra biogasanlæg, hvor den afgassede gylle har en forholdsvis høj pH-værdi.

Er gylle til fodergræs en kilde til smitteoverførsel?

Risikoen er meget lille, og der er ikke fundet beviselige eksempler på smitte via gylle. Hav omtanke omkring håndtering og anvendelse i grønne afgrøder, se eventuelt "Minimer smitterisikoen fra gylle" på følgende link: https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning/Husdyrgoedning/Udbringning/Sider/minimer-smitterisikoen-fra-gylle_pl_14_1619.aspx

Hvor meget svovl kommer der ud med svovlsyre i gylle?

I 96 procent svovlsyre er indholdet 570 gram svovl pr. liter syre. Ved udbringning af 25 kubikmeter gylle tilsat to liter syre tildeles således 28,5 kg svovl. I 50 procent svovlsyre er indholdet 297 gram pr. liter.

Hvorfor varierer syrebruget mellem forsuringsmetoder?

Dels på grund af forskellige krav til pH-værdien. pH-skalaen er logaritmisk og kan godt give betydelige forskelle i syrebehovet. Ligeledes er der stor variation i gyllens sammensætning og pH-værdi. Ved stald- og tankforsuring færdigreagerer gyllen med syren, som muligvis giver et større forbrug end det ses ved markforsuring. ?

Kilde: Landbrugsinfo.dk, plantenyt 987.