Lyt til artiklen:

Statsrevisorerne har pudset Rigsrevisionen på kommunernes spildevandsudledninger

00:00
Hastighed: ???x
04:09

Abonnementsartikel

L&F er glad for, at Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at kigge nærmere på tilsynet med kommunernes udledning af spildevand.

Rigsrevisionen skal nu undersøge kommunernes udledning af spildevand og overløb.

Det glæder Landbrug & Fødevarers formand, Søren Søndergaard, fordi han mener, at spildevand alt for længe har været ignoreret som en væsentlig faktor for vores vandmiljø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kan vi kun hilse meget velkommen, siger han og takker Troels Lund Poulsen (V), der er en af de seks Statsrevisorer, som har sat Rigsrevisionen på opgaven med at kulegrave kommunernes udledninger.

- Vi har meget længe påpeget de voldsomme problemer med spildevand. Kommunerne både udsteder tilladelser og har ansvar for tilsyn. Og der er voldsomme problemer med korrekt registrering. Nu får vi så endelig data på bordet, og det er meget positivt. Alt for længe har der været et helt enøjet fokus på landbrugets udledninger, mens alle andre faktorer er blevet fuldstændig negligeret, siger Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer.

Spildevand hele året

Han mener, at det er veldokumenteret, at i mange fjorde vil det være nemmere at nå vandplanernes mål for algevækst, hvis det i beregningerne blev inddraget, hvornår på året næringsstoffer udledes - og hvor næringsstofferne kommer fra.

- Spildevand med dets mange og næringsstoffer udledes året rundt, også i algernes vækstsæson, påpeger han.

Et yderligere problem er spildevands indhold af andre stoffer, herunder organisk stof.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Udledninger fra overløb indeholder også organisk stof. Store, øjeblikkelige overløb kan således give alvorlige miljøskader og iltsvind. Vi skal kende omfanget, så vi kan handle på det. En sag fra Filsø i 2018, hvor et enkelt regnskyl gav en stor tilførsel af organisk stof med alvorligt iltsvind og fiskedød i søen er et godt eksempel. Også dengang var nogle hurtige til at skyde skylden på næringsstoffer fra landbruget, siger Søren Søndergaard.

Spildevand har betydning

Statsrevisorerne skribver blandt andet i sin henvendelse til Rigsrevisionen, at Dansk landbrug indtil nu har været tillagt stor betydning som årsag til vandeutrofiering, som skyldes fosfor og kvælstof. En anden mulig kilde kan være spildevandet fra rensningsanlæg.

Det er derfor vigtigt at få belyst, om spildevandsselskaberne lever op til lovens krav med hensyn til korrekt rapportering og betaling af afgifter til statskassen. Vandopløseligt fosfor fra både renset - og urenset spildevand, har en miljøpåvirkning i vandløb og kystnære farvande. Derfor er korrekt rapportering af udledninger afgørende for en god tilstand i de kystnære farvande.

Tilsyn og afgifter

Rigsrevisionen beskriver selv sin opgave med at undersøge sildevandsudledningerne ret grundigt med henvisning til mange forskellige love og regler, som kommunerne skal overholde.

På baggrund af Statsrevisorernes anmodning, skal Rigsrevisionen helt konkret undersøge myndighedernes tilsyn med de registrerede spildevandsudlederes indberetninger af spildevandsudledninger og overløb fra rensningsanlæg med videre og betaling af de hermed forbundne afgifter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rigsrevisionen vil undersøge:

• Om Miljøministeriet og Skatteministeriet har en tilfredsstillende forvaltning af og tilsyn med udledningen af spildevand i Danmark.

• Om Miljøministeriet og Skatteministeriet fører et tilfredsstillende tilsyn med, at indberetninger om udledt spildevand er korrekte, både indberetninger om overløbssteder og om afgiftspligtige udledninger.

• Om spildevandsafgiftsloven og miljøbeskyttelsesloven håndhæves tilfredsstillende af Miljøministeriet og Skatteministeriet. Her peger Statsrevisorerne på, at Told- og skatteforvaltningen uden retskendelse kan foretage eftersyn af spildevandsanlæg med videre og efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale med videre.

• Om Miljøministeriet og Skatteministeriet har vurderet risikoen for, at de registrerede spildevandsudledere indberetter forkerte mængder spildevand.

• I hvilken udstrækning Miljøstyrelsen og Skattestyrelsen har udnyttet kontrolmuligheder og sanktioneret eventuelle overtrædelser. For eksempel kan myndighederne med bøde sanktionere spildevandsudledere, hvis fordi de forsætligt eller groft uagtsomt har indberettet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen.