Lyt til artiklen:

Alle pesticidstoffer i grundvandet er under grænseværdien

00:00
Hastighed: ???x
05:09

Abonnementsartikel

Nu foreligger de sidste resultater af massescreeningen fra 2021, der omfatter fund af fire pesticidstoffer under grænseværdien. Der er desuden fundet to stoffer, der ikke er pesticider. Miljøstyrelsen indstillet, at der ikke iværksættes yderligere opfølgning

Der blev i alt fundet ni forskellige stoffer i massescreeningen af grundvandet i 2021. Ud over fundene af nedbrydningsprodukterne R471811, LM5 og LM6, som blev offentliggjort i marts, blev der fundet yderligere seks stoffer, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

De seks stoffer er kun fundet i meget begrænset omfang, nemlig 1-2 gange ud af 250 prøver og i koncentrationer under grænseværdien (kravværdien).

På den baggrund har Miljøstyrelsen indstillet, at der ikke iværksættes yderligere opfølgning i forhold til resultaterne for massescreening 2021.

Massescreeningen blev gennemført i efteråret 2021 og omfattede i alt 87 pesticidstoffer, der ikke tidligere har været med i massescreeningen. Prøverne blev udtaget fra 250 grundvandsboringer over hele landet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der er tale om den tredje massescreening af grundvandet. Der forventes at blive gennemført en ny massescreening i 2022.

Ikke godkendte midler

Vandværker skal kontrollere for tre stoffer Som offentliggjort i marts overskred de tre pesticidstoffer R471811, LM5 og LM6 grænseværdien for pesticider på 0,10 mikrogram per liter.

Der er tale om nedbrydningsprodukter fra pesticiderne chlorothalonil og terbuthylazin. Stofferne er ikke længere godkendte til hverken pesticid- eller biocidanvendelse i Danmark.

Miljøministeren har besluttet, at de tre stoffer optages på pesticidlisten i drikkevandsbekendtgørelsen. Det betyder, at drikkevandsbekendtgørelsen vil blive opdateret, så vandværkerne fremover skal kontrollere drikkevandet for stofferne.

Nyt sundhedsmæssigt acceptabelt niveau for nedbrydningsproduktLM6 er påvist i 18 indtag ud af 250 undersøgte, hvoraf 11 af fundene er i koncentrationer over kravværdien for pesticider. Det er tidligere oplyst, at to af fundene overskred det sundhedsmæssige acceptable niveau, der var fastsat for børn, på 0,50 µg/L for indhold af LM6 i drikkevand.

Det sundhedsmæssige acceptable niveau for LM6 er siden revurderet af DTU på baggrund af nye specifikke undersøgelser af stoffet. Baseret på disse specifikke oplysninger fastsættes det sundhedsmæssige acceptable niveau for LM6 for børn til 4 µg/L svarende til niveauet for det andet nedbrydningsprodukt fra terbuthylazin, LM5. Ingen af fundene af LM6 i grundvand overskrider dette niveau.

Der er i massescreening 2021 ikke gjort fund af stoffer over kravværdien, som kan stamme fra aktuelt godkendte pesticider eller biocider i Danmark. Massescreeningen giver derfor ikke Miljøstyrelsen anledning til at tage allerede godkendte pesticider op til fornyet vurdering.

Fakta om fundene

Det stof, der blev fundet flest gange, var stoffet R471811, der er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet chlorothalonil i svampemidler.

Det er fundet i 29 af de 250 boringer heraf ni gange over kravværdien (fire procent). Aktivstoffet chlorothalonil har ikke været godkendt som pesticid i Danmark siden år 2000, men har haft en EU-godkendelse frem til år 2019.

Chlorothalonil har ikke været godkendt som biocid til træbeskyttelse i Danmark, men har været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling, der ikke tidligere var godkendelsespligtige anvendelser. De sidste biocidanvendelser blev forbudt i 2011.

Det næsthyppigste stof er SYN545666 (LM6), der er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet terbuthylazin i ukrudtsmidler. Det er fundet i 18 boringer heraf 11 gange over kravværdien (fire procent).

Aktivstoffet terbuthylazin er godkendt til anvendelse i EU og har været solgt i Danmark fra 1973-2008. Det indgår ikke i aktuelt godkendte produkter i Danmark.

Det tredjehyppigst fundet stof er CGA324007 (LM5), der også er et nedbrydningsprodukt fra terbuthylazin. Det er fundet i 16 boringer heraf syv gange over grænseværdien (tre procent).

Derudover er stofferne propylenurea og 3-methylphenol hver fundet en enkelt gang over kravværdien for pesticider, og propylenurea er desuden fundet 1 gang under kravværdien.

Netop disse 2 stoffer har ved gennemgang af de fundne stoffer efterfølgende vist sig ikke at være aktivstoffer eller nedbrydningsprodukter fra pesticider eller biocider. Miljøstyrelsen vurderer derfor, ud fra det nuværende vidensgrundlag, at stofferne ikke er underlagt kravværdien for pesticidstoffer på 0,10 µg/l.

De resterende fire stoffer fundet i massescreening 2021 er kun påvist i koncentrationer under kravværdien og kun i et eller to indtag, skriver Miljøstyrelsen.