Lyt til artiklen:

Velbesøgt lodsejermøde om Storå

00:00
Hastighed: ???x
02:23

Abonnementsartikel

Lodsejere og borgere med interesse for Storå og Nissum Fjord har været samlet til drøftelse om oprensning af åen.

- Lavere vandstand vil sikre bedre opfyldelse af kvælstofkrav og klimamål, mener en gruppe lodsejere omkring Storå.

Lodsejer Gruppen og andre interesserede borgere med interesse i Storåen og Nissum Fjord var samlet til møde den 15. juni i Bur Forsamlingshus, hvor Steen Rasmussen, SR Baymetri, fremlagde resultatet af den screening, som blev gennemført tidligere i år, skriver Aktiv-gruppen for lodsejere ved Storåen fra Holstebro til fjorden i en pressemeddelelse.

Rapporten udpeger nogle indsatsområder, hvor der er brug for målrettet oprensning: Specifikke steder, som begrænser vandets passage, dette for at imødegå faldende vandføringsevne og
stigende vandstand.

Steen Rassmusen gennemgik åens regulativ, denne måles på vandføringsevne, og er ikke revurderet siden 1989, selvom fokus længe har været på klimatilpasning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Desuden konstaterede han, at åen fra rensningsanlægget i Holstebro by og til fjorden er registreret som naturvandløb, selvom dette blev underkendt i 2002, og ikke ændret siden.

Stigende vandstand

På mødet bidrog Agronom Jens Hejselbæk med en beskrivelse af behovet for vandafledning i forbindelse med dræning. Konsekvenser over tid med stigende vandstand er, at udvaskningen bliver større, og at klimamål bliver endnu sværere at opnå.

Hvis der ikke ændres på nuværende situation, vil lodsejere ikke fremover forsvarligt fortsætte driften af lavere liggende arealer, skriver Aktiv-gruppen.

Ivan Jakobsen, Entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen, Struer, forklarede om mulighederne for målrettet oprensning, og for eksempel tilpasning af gydegruspladser, etablering af dobbeltprofiler og overløbsramper samt etablering af sandfang.

Repræsentanter fra Holstebro-Struer Landboforening N.K. Fruergaard og Helge Nielsen redegjorde på mødet for det foreløbige arbejde i den fælles Storåkomite. Samtidigt blev berettet om indsatsen for at opstarte Ålaug, (der er cirka 20 offentlige vandløb til Storråen i Holstebro Kommune) der kan deltage og bidrage til Storåkomiteen.

Dette kan ske i samarbejde med Danske Vandløb, for at sikre fælles vidensdeling. Lodsejergruppen bakker op om deltagelse i fælles netværk.

Natur, klima og miljøudvalget forventes at indkalde Holstebro- Struer Landboforening samt lodsejere til et fælles møde i sensommeren.