Lyt til artiklen:

Hyppig udslusning gavner klima og biogas

00:00
Hastighed: ???x
03:52

Abonnementsartikel

Landbruget udråbes ofte som den store klimasynder. Nationale opgørelser peger på, at godt 20 procent af den nationale udledning af klimagasser kommer fra landbruget, svarende til cirka 17,5 millioner tons CO2 ækvivalenter, når omsætning fra kulstofrige jorder medregnes. Ud af dette kommer cirka 16 procent eller 2,8 millioner tons CO2 ækvivalenter fra stalde og lagre med husdyrgødning.

Et netop afsluttet projekt blandet 28 biogas selskaber og deres 405 leverandører af svinegylle, udarbejdet af Byggeri & Teknik I/S og Plan Energi med flere, påpeger at netop emissionerne af metan fra stalde og lagre kan reduceres betydeligt gennem relativt simple tiltag:

-Hyppigere udslusning af gylle fra svinestalde giver lavere emissionerne fra stalde.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hyppigere afhentning giver mindre emissioner fra lagre.

Emissionsreduktionen i projektet svarer til CO2 udledningen ved dyrkning af op til 140.000 hektar.

Begge dele i kombination betyder at biogasanlægget modtager friskere gylle, hvilket giver en forøget metanproduktion på biogasanlægget.

Det vil sige både lavere emissioner fra stalde og lagre og større substitution af fossile brændsler. Den emissionsreduktion der kunne findes blandt deltagerne i dette projekt, var mellem 25.000 og 45.000 tons CO2 ækvivalenter, afhængig af ved hvor lavt en væskestand gyllekummerne kan tømmes.

Det svarer til CO2 udledningen fra traktorerne til dyrkningen af mellem 80.000 og 140.000 hektar landbrugsjord. Perspektiveret til den samlede svineproduktion i Danmark svarer det til mellem 200.000 og 360.000 tons CO2 ækvivalenter eller fra 7 - 12 procent af den emission der er fra stalde og lagre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Omkostningen ved at opnå disse gevinster ligger i stor udstrækning hos landmændene. Propperne i gyllekummerne skal nemlig trækkes oftere, hvilket giver en forøget arbejdsomkostning. Derudover skal der i en del tilfælde bygges en større afhentningstank, for at man kan praktisere den hyppigere udslusning - denne omkostning skal naturligvis også indregnes.

Projektet viser, at det koster cirka 180 kroner pr. tons CO2 ækvivalenter der kan spares. Det svarer samlet set i projektet til cirka 3,4 millioner kroner. Sammenlignet med andre tiltag, er det er relativt billig pris for klimagevinster.

Det betyder dog ikke, at landbruget står alene med denne byrde. Projektet viser, at den indtægt der kan komme ved øget salg af biogas primært til naturgasnettet, andrager cirka 7,6 millioner kroner.

For at få fat i emissionsreduktionen er det derfor vigtigt, at landmand og biogas selskab kommer i dialog om, hvordan man bedst får det til at ske og hvordan dækningen for omkostninger skal honoreres.

Hvor stor er din emission?

Som tommelfingerregel kan emissionen reduceres med cirka 16 kg CO2 ækvivalenter pr ton smågrise- eller slagtesvinegylle og cirka det halve ved sogylle ved at reducere opholdstiden i gyllekummen med en uge, se tabel 1.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men der er store variationer fra ejendom til ejendom, beroende på kummernes størrelse, hvor meget vaskevand der er i gyllen og så videre. Byggeri & Teknik I/S er gennem projektet blevet specialister i at beregne emissionsreduktionen ved hyppigere udslusning og vi kan være behjælpelige hvis et svinelandbrug ønsker en beregning af mulighederne for at reducere gårdens klimabelastning ved hyppigere udslusning af gyllen.

rich-media-4
Tabel 1. Forventet emissionsreduktion i CO2-ækvivalenter ved at reducere opholdstiden af gylle i gyllekummerne med 1 uge.

Kan det lade sig gøre?

Der er forskellige opfattelser af, hvornår og under hvilke omstændigheder det kan lade sig gøre at udsluse gyllen hyppigere. Men gennem projektet har vi fået et godt indblik i, hvor barriererne er for den hyppigere udslusning. Mindre tilpasninger i selve udslusningsanlægget kan i nogle tilfælde afhjælpe en barriere for udslusningen, i andre tilfælde skal der større investeringer til, for eksempel i større fortank.