Kravet om at nedbringe husdyrgødning udbragt på sort jord inden 4 timer gælder, også selvom husdyrgødningen er forsuret.

Det har i praksis givet anledning til tvivl, om husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om nedbringning af husdyrgødning udbragt på sort jord også omfatter forsuret husdyrgødning. På denne baggrund har Miljøstyrelsen præciseret i husdyrvejledningen, at kravet om nedbringning gælder al husdyrgødning, der er udbragt på sort jord uden nedfælder, og at kravet om nedbringning således også omfatter forsuret husdyrgødning, der er slangeudlagt på sort jord, skriver Miljøstyrelsen.

Det er præciseret i husdyrvejledningen, at nedbringningskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsen § 29 om, at bl.a. husdyrgødning skal nedbringes inden 4 timer på sort jord, er et selvstændigt krav og gælder i alle tilfælde.

Forsuring er ikke nok

Det betyder, at selvom der er udbragt forsuret gylle på sort jord suppleret med udbringning af forsuret gylle på et ekstra areal med vintersæd eller vinterraps (jf. § 27, stk. 6) skal den forsurede gylle, der er udbragt på sort jord, nedbringes inden 4 timer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kravet om nedbringning af husdyrgødning inden 4 timer på sort jord sikrer, at dansk lovgivning er i overensstemmelse med BAT 22, jf. IE-direktivet. Efter BAT 22 opfylder nedfældning kravet om nedbringning, og der gælder derfor ikke yderligere krav om nedbringning for husdyrgødning udbragt med nedfælder.