Abonnementsartikel

EU lægger op til skærpede regler for beskyttelse af skove i både EU og resten af verden.

Europas skove skal i højere grad varetage miljømæssige og sociale funktioner, og EU skal arbejde målrettet for at undgå skovrydning overalt i verden.

Det fremgår af et udkast til betænkning, som Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed i EU har fremlagt om intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udvalget vil gennem EU-lovgivning sikre en streng beskyttelse af Europas skove af hensyn til det, som udvalget kalder skovenes ikke-produktive funktion.

Ifølge EU-udvalget er en af begrundelserne, at skovene har en betydelig social, kulturel og åndelig værdi, samtidig med at de opfylder en lang række funktioner lige fra produktive til ikkeproduktive - miljømæssige og sociale - funktioner. Men udvalget begrunder også sine forslag med, at skovene blandt andet regulerer vandkredsløbet, forbedrer luftkvaliteten og optager CO2 samt er levested for en lang række arter, herunder mange truede arter.

- Presset for at udnytte skovenes ikkeproduktive funktioner er i de sidste årtier steget støt, og samtidig er der en stigende global efterspørgsel efter uberørt vild natur. Alt dette har ført til, at streng beskyttelse af skovene er blevet en vigtig prioritet for verdens befolkning, hedder det i udvalgets begrundelse for sine forlag.

Skovrydningsfri forsyning

Ifølge EU-udvalget rækker fokus også langt ud over de europæiske skove.

EU lægger derfor vægt på at undgå skovrydning over hele verden. Det vil EU opnår gennem en række tiltag i forhold til eksempelvis handel med træ og import af træpiller, men også ved at reducere brugen af træ som brændsel i Afrika gennem mere udbredt brug af solenergi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

EU vil fokusere på begrebet skovrydningsfri forsyningskæder for at undgå indirekte at understøtte skovrydning gennem import af træ, som stammer fra skovrydning. En del af denne indsats handler om hurtigst muligt at vurdere certificeringssystemerne for skovrydningsfri råvarer, og samtidig anbefales EU Kommissionen at regulere adgangen for træ til EU-markedet, blandt andet gennem revision af en række handelsaftaler.

I betænkningsforslaget understreger EU-udvalget også, at ambitionerne på energiområdet ikke må føre til skovrydning og skovforringelse i andre dele af verden.

Mere lovgivning

Hvis det står til EU-udvalget, skal driften af Europas skove også reguleres gennem lovgivning om bæredygtig skovforvaltning og arealplanlægning.

Udvalget opfordrer EU Kommissionen til at indføre bindende mål for beskyttelse og genopretning af skovøkosystemer i EU's skovstrategi, og der lægges op til, at investeringer og støtte bør gøres betinget af overholdelsen af målene.

Ifølge EU øges presset på skovene på samtlige breddegrader. Men trods et - ifølge EU - alarmerende omfang af problemer med ikke-europæiske skove understreger EU, at skovenes tilstand i EU heller ikke er tilfredsstillende, og at skovenes kvalitet i lang tid har været faldende - på trods af et øget pres fra befolkningen for at kunne udnytte deres ikkeproduktive funktioner. EU peger på, at den måde, skovene forvaltes på, er utilfredsstillende mange steder i Europa.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Turisme

Som alternativ til den nuværende udnyttelse af skovene, peger EU-udvalget blandt andet på støtte til og videreudvikle en turisme, der respekterer naturen. Udvalget tror, at man dermed kan man skabe en positiv økonomisk udvikling, der ikke alene imødekommer de stigende krav fra befolkningen om en større ikkeproduktiv anvendelse af skovene, men også kan bidrage til at skabe et alternativt eksistensgrundlag, der ikke medfører ødelæggelse af skovområder.

- Skovene udgør i denne forstand en lovende, grøn økonomisk sektor, hvor der på verdensplan kan skabes 10-16 millioner bæredygtige og anstændige job, hedder det i forslaget.