Det er den største massescreening af grundvandet, der er gennemført herhjemme, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af vores grundvand. Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på også til kommende generationer. I den kommende tid vil Miljøstyrelsen styrke kontrollen af ulovlig import af sprøjtemidler, og jeg vil tage sagen op med landbruget. Der, hvor der er fundet et hormonforstyrrende stof i grundvandet, er vandværker og kommuner blevet bedt om at teste drikkevandet, siger miljøminister Lea Wermelin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I seks boringer er der fundet samlet 10 pesticider og nedbrydningsprodukter i for høje koncentrationer. Der er ikke tale om drikkevandsboringer men boringer i grundvandsovervågningen. Med den nuværende viden er der ikke er en sundhedsmæssig risiko forbundet med ni af de konkrete fund over kravværdien. Det tiende stof man har fundet over kravværdien er amitrol. Det er et svampemiddel, der tidligere har været godkendt til brug i Danmark, men ikke længere er det, skriver Miljø- og Fødevarestyrelsen. Det vil kræve yderligere vurdering, hvis stoffet skulle blive fundet i drikkevandet, da det er hormonforstyrrende. Amitrol vil derfor blive føjet til listen over stoffer, det er obligatorisk for vandværkerne at teste for. Berørte kommuner, hvor der er fund af amitrol, er blevet bedt om hurtigst muligt at sikre, at drikkevand og indvindingsboringer undersøges for stoffet, skriver Miljø- og Fødevarestyrelsen i pressemeddelelsen.

I tre af boringerne er der fundet rester fra pesticider, det aldrig har været tilladt at anvende i Danmark. Det drejer sig om de tre stoffer metazachlor ESA, metazachlor OA og tsulfinylacetic acid, der er nedbrydningsprodukter fra to ukrudtsmidler, der er eller har været godkendt til en række landbrugsafgrøder i andre EU-lande.

Miljøstyrelsen vil i den kommende måned gennemføre en styrket kontrolindsats ift. ulovlig import af sprøjtemidler.

I 80 procent af boringerne er der ikke fundet rester fra pesticider og andre stoffer. I langt de fleste af de resterende 53 boringer er resterne af pesticider i så lave koncentrationer, at de holder sig under kravværdien.

Største undersøgelse nogensinde

Regeringen har skærpet overvågningen af grundvandet, så der i løbet af efteråret 2019 er blevet screenet for 415 stoffer til sammenligning med de cirka 40 stoffer, der løbende kontrolleres for, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Drikkevandet er mange steder under pres. Vi finder alt for mange rester af sprøjtemidler. Derfor har jeg sat en kortlægning af udfordringerne for vores grundvand i gang, så vi kan få en bedre beskyttelse af drikkevandet. Der vil derfor senere i år blive screenet for flere stoffer, så danskerne fortsat kan være trygge ved at åbne for vandhanen, siger Lea Wermelin.

Vandpanelet vil nu vurdere resultaterne, og tage stilling til, om flere af de fundne stoffer skal på den obligatoriske drikkevandskontrol eller i grundvandsovervågningen - ud over stoffet amitrol.

De stoffer, der screenes for, er enten aktivstoffer fra pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider. Ved en screening måles der for stofferne i udvalgte overvågningsboringer i hele landet.

Af de 415 stoffer, der er en del af undersøgelsen, er der fundet rester af 33. Fundene er gjort forskellige steder i landet. Alle fundene over kravværdien stammer fra pesticider, som ikke er godkendt til brug i Danmark i dag.

Massescreeningen er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 (S, SF, R, V, K, DF & LA) på anbefaling fra Vandpanelet. Undersøgelsen blev igangsat af miljøminister Lea Wermelin i august 2019.