Abonnementsartikel

En gruppe vestjyske landmænd har stiftet en pileleverandørforening, og allerede her til foråret er foreningens medlemmer klar til at plante de første 300 hektar til med energipil

Med Vestjysk Landboforening som primus motor er der på rekordtid skabt stor interesse for at dyrke pil som energiafgrøder i det vestjyske område.

For nylig blev der afholdt stiftende generalforsamling i Vestjysk Pileleverandørforening, og her blev Hans Jørgen Dahl, Skjern valgt som formand.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi ligger i oplandet til et par store fjorde og oplever til stadighed, at dele af landbrugsjorden bliver pålagt restriktioner med hensyn til afgrødevalget og anvendelse af gødning og pesticider.

- På disse arealer ser vi gode muligheder for at dyrke pil til energifremstilling, men beregningerne viser også, at dyrkning af pil kan være et godt alternativ til korn på andre arealer.

- Målsætningen i foreningen er at komme op på cirka 1.500 hektar med pil, og i betragtning af at det koster 8.000 kroner at plante en hektar til med pil, er jeg overrasket over, at der allerede er tegnet over 300 hektar til plantning i år og godt 100 hektar til næste år, siger Hans Jørgen Dahl.

En langsigtet investering

I kalkulationerne regner foreningen med, at pilekulturen har en levetid på cirka 20 år, og at der i den periode kan høstes biomasse cirka 10 gange.

- Vi forventer kun omkostninger til renholdelse af kulturen i det første år. Herefter er der kun maskinomkostninger til udbringning af gødning samt høst af afgrøden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ved et udbytte på 12 ton tørstof om året forventer vi maskinomkostninger i afgrøden på 3.640 kroner. Det er en smule højere end i en mark med vårbyg, men til gengæld ligger de variable omkostninger til at dyrke pil på niveau - eller lidt under omkostningerne i bygmarken, siger Hans Jørgen Dahl.

Konkurrencedygtig på de lave arealer

Da de vestjyske landmænd søsatte pileprojektet, lå kornprisen på cirka 150 kr./hkg, og selv med den kornpris viste pil sig at være attraktiv på lave humusholdige arealer op på den lette sandjord.

- På engarealerne oplever vi af og til, at vi får frembragt en ganske hæderlig afgrøde, men når det kommer til høst, kan det ofte være vanskeligt at færdes på arealerne, og derfor mister vi af og til en del af høsten.

- Pil høstes normalt i vintermånederne, og hvis ikke forholdene er til at køre det ene år, kan høsten uden de store udbyttetab udsættes til næste år. Set over en 20-årig periode forventer vi derfor at kunne bjærge en nogenlunde konstant årlig produktion.

- Vi vil først og fremmest dyrke pil for at drive en rentabel forretning. Men der er ingen tvivl om, at der specielt på lavbundsjordene er en stor miljømæssige effekt ved at skifte vårbyg ud med pil.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kvælstofniveauet til pil ligger på 120 kg N/ha, hvilket stort set er på niveau med vårbyg. Men da pilen har en betydelig længere vækstsæson end vårbyg, taler alt for, at den udnytter kvælstoffet bedre, forklarer formanden.

Sammen med plantningen af den første pil iværksættes der et forsøgsarbejde, som blandt andet skal klarlægge behovet for planteværn og gødning til pilekulturen. Derudover skal forsøget klarlægge de miljømæssige konsekvenser af piledyrkning i miljøfølsomme områder.

Kan konkurrere med vårbyg

Med hensyn til EU’s enkeltbetalingsordning sidestilles energipil med andre afgrøder, og arealet må medregnes til bedriftens harmoniareal.

Cirka halvdelen af arealet, der tilplantes med pil her i foråret, er traditionel agermark, hvor der sidste år blev dyrket korn. Ifølge landboforeningens kalkulationer er der god økonomi at udskifte vårbyggen med pil.

- Prisen på energipil ligger meget stabilt og blev stort set ikke påvirket af olieprisens himmelflugt sidste år. Til gengæld forventes en betydeligt større efterspørgsel efter biobrændsel allerede fra 2012, hvor virksomhedernes CO2-kvoter bliver beskåret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ved et udbytteniveau i vårbyg på 50 hkg/ha og en kornpris på 120 kr./hkg falder regnestykket ud til fordel for pil, hvis der kan avles 12 ton tørstof per hektar i pilen, og flisen afregnes med 45 kr/GJ, siger Hans Jørgen Dahl, der selv planter fire hektar pil her i foråret.

Udliciterer opgaverne

Tilplantningen af 300 hektar med pil er en stor opgave.

Derfor har den vestjyske forening allieret sig med familien Bach i Nordjylland, som har 20 års erfaring med dyrkning af pil, og som også har været med til at udvikle en plantemaskine.

De marker, som tilplantes her i foråret 2009, skal efter planen høstes i efteråret 2011.

Den opgave håber de vestjyske landmænd, at lokale maskinstationer vil være dem behjælpelige med udføre.