Det er høsttid. En tid hvor det gode forarbejde og forhåbentlig et heldigt vejrlig skal belønnes med en god høst. Det er en travl tid og derfor er det vigtigt, at holde hovedet koldt og sikre sig, at ikke kun maskinerne er høstklare, men også forsikringerne. For hvis det nu går galt.

Har du købt nye maskiner, forpagtet mere jord, ansat flere medarbejdere eller hjælper du kollegaer, når du er færdig med din egen høst, så er det nu, du skal tjekke, at dine forsikringer er ajour. Manglende opdatering af dine forsikringer kan havde afgørende betydning for erstatningsmulighederne, hvis du er uheldig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nye maskiner

Hvis du op til høst har købt nye maskiner, skal du sikre dig, at forsikringsselskabet har fået besked om at medforsikre dem. Større maskiner med værdi over 200.000 kr. skal ofte fremgå af policen. Det samme gælder, hvis dækningen for maskinen skal udvides til at omfatte kaskoforsikring.

Krav til brandsikring

Den meget tørre høst sidste år resulterede i mange brande på markerne. Brande hvor dyre maskiner og større arealer med korn blev flammernes bytte. Men også mange brande blev slukket, inden de nåede at udvikle sig. Det skyldtes i høj grad, at alle var meget opmærksomme på risikoen og havde taget forholdsregler i form af brandslukningsmateriel. Det var lige fra håndslukkere til vogne med vandtanke og spredere forspændt en traktor, der stod klar til udrykning. Det skyldtes også i høj grad, at mange høstmaskiner i dag er forsynet med automatiske brandslukningsanlæg, der udløses, når der opstår ild i maskinen. Derved blev mange skader begrænset til et brandskadet ledningsnet og store værdier bevaret.

Det er i dag et krav fra forsikringsselskaberne at mejetærskere, halmpressere, selvkørende finsnittere og andre maskiner med høj risiko for brand er monteret med et såkaldt punktsikringsanlæg, hvor en slange tilsluttet en ildslukker er ført rundt i maskinen på de steder, hvor risikoen for brand er størst. Ildslukkeren skal typisk være på 12 kg og der skal afgives alarm i førerkabinen, hvis slukkeren udløses.

Fremgår det af forsikringspolicen, at det er en forudsætning af et sådan anlæg er monteret i maskinen, kan en manglende overholdelse af kravet medfører, at en brandskade ikke erstattes.

Opbevaring og tørring

Dansk Brandteknisk Institut har udgivet en vejledning om tørringsanlæg for korn, frø og grøntafgrøder. Vejledning - Brandteknisk Vejledning 8 - kan hentes gratis på internettet. Det er vigtigt at overholde de forskrifter der beskrives i vejledning om installation og anvendelse af tørringsfaciliteter. Hvis manglende overholdelse er årsag til at der opstår brand, kan forsikringsselskabet nægte at erstatte tabet. Og det gælder både skaden på afgrøden og på bygningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sten i maskineriet

Ofte sker der skade på mejetærskere under høstarbejde for andre. Det sker ved, at der kommer sten eller andre ødelæggende genstande ind i mejetærskeren. Er der tegnet kørselskaskoforsikring for mejetærskeren, skal skaden anmeldes hertil. Der kan også være mulighed for at gøre krav om erstatning overfor ejeren af marken, hvis skaden skyldes, at der ikke er samlet sten, eller der er efterladt genstande på marken, som har udgjort en risiko for skade på mejetærskeren.

Det er vigtigt at kunne dokumentere skadeårsagen. Herunder genstandens størrelse og hvor den lå, samt om der er kørt med for lavt skærebord. Tag fotos af sten, mark og maskine. Gem eventuelt stenen indtil skadesagen er afsluttet.

Høst for andre

Hvis der udføres landbrugsarbejde for andre landmænd, skal der være taget højde for det i forsikringsaftalen. Nogle forsikringsselskaber dækker som standard op til årligt 100 timers landbrugsarbejde for andre. Arbejdes der mere end 100 timer årligt for andre, skal dækningen udvides. Hos andre forsikringsselskaber skal det altid specificeres, hvor mange timer der udføres landbrugsarbejde for andre og med hvilke maskiner.

Oplagring af halm

Det er vigtigt, at reglerne for oplagring af halm overholdes. Hvert år opstår der brande i halm oplagret i markstakke. Så er det vigtigt, at afstandskravene i forhold til vej, skel og bebyggelse, indbyrdes afstande mellem halmstakke og begrænsningerne i mængden af halm i den enkelte stak er overholdt. Er de ikke det, kan forsikringsselskabet nægte at betale erstatning. Vejledningen herom kan fås hos landboforeningen eller forsikringsselskabet.

Det fremgår af bygningsforsikringen, hvorvidt det er noteret, om der opbevares halm på ejendommen, og hos flere forsikringsselskaber fremgår det tillige i hvilke bygninger, halmen opbevares. Endelig kan der være indsat klausuler om, at halm og selvkørende maskiner ikke må befinde sig i samme bygning. Ændres de faktiske forhold, så de ikke længere svarer til teksten i forsikringspolicen, skal forsikringsselskabet have besked om det.