Abonnementsartikel

Mette Frederiksen (S) kom sent tirsdag aften i mål med en politisk aftale og bliver nu statsminister.

Det politiske aftalegrundlag bag en ny socialdemokratisk ledet regering har stort fokus på blandt andet klima, og det fastslås i aftalen, at Danmark skal nå en co2-reduktion på 70 procent i 2030.

Der peges på flere områder, som skal bidrage til at nå det bindende reduktionsmål, herunder landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I aftalen står der, at regeringen vil sikre klimabidrag fra landbruget.

"Et bindende reduktionsmål for landbruget skal forpligte erhvervet til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Landbrugsstøtten skal bruges aktivt som et redskab til at give landmænd incitament til at omstille til mere bæredygtig produktion og på den måde understøtte den grønne omstilling i erhvervet. En ny regering vil også tage initiativ til en jordreform, herunder udtagning af landbrugsjord til natur."

Men regerungen har også naturambitioner, som får betydning for landbruget.

Der skal således gennemføres en kortlægning af udfordringerne i forhold til Danmarks grundvand som udgangspunkt for en samlet indsats, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandet og nedbringe brugen af sprøjtegifte.

"Det skal blandt andet ske ved mere bynær skov samt ved at undersøge muligheden for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder (§3-arealer). Det skal sikres, at den målrettede regulering fungerer, så udledningen af kvælstof nedbringes mærkbart. Regeringen vil fremlægge en plan for implementering og efterlevelse af EU's vandrammedirektiv. Endvidere er det en prioritet at håndtere og rense de store generationsforureninger."

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og så vil det nye politiske flertal skabe større biodiversitet og mere skov.

"Der er brug for mere urørt skov og flere sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag. En biodiversitetspakke skal give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark. Planen skal indeholde klare målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal, der skal disponeres til natur som naturzoner (inkl. urørt skov og naturnationalparker), samt konkrete initiativer, der skal sikre, at målsætningerne nås."

Endelig er det hensigten at integrere hensynet til klima og den grønne omstilling i Finansministeriets regnemodeller, og arbejdet med at udvikle grønnere regnemodeller skal sikres og udvides. Der indledes dialog med Danmarks Statistik om, hvordan arbejdet med et grønt nationalregnskab og BNP kan styrkes.

Mere økologi

Det politiske flertal vil også hæve målene for økologi.

"En ny regering vil hæve ambitionerne for mere økologi i Danmark, som udgangspunkt med det mål at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi i 2030 samt tage initiativer, der mindsker madspild."

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og den indsats skal ske i samarbejde med en række interessenter:

"Inddragelse af interessenter. Med det mål at kvalificere og forankre Danmarks grønne indsats vil en ny regering løbende inddrage interessenter i arbejdet, både uafhængige eksperter, folkelige bevægelser og interesseorganisationer. Det gælder f.eks. på forskellige områder som fremme af en strategi for cirkulær økonomi, omstilling til et mere energieffektivt samfund, klogere affaldssortering og omstilling af den offentlige sektors indkøb, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling."