Abonnementsartikel

Advokat Jens Paulsen appellerer til at få igangsat den nødvendige regelsanering.

Manglende koordinering af skattereglerne og det insolvensretlige regelsæt hindrer en del tidligere landmænd i umiddelbart efter salg af bedriften at få gælden saneret. Derfor bør der endnu engang rettes en kraftig appel til de ansvarlige - både regering, politikere og organisationsrepræsentanter - med henblik på at få igangsat den nødvendige regelsanering. Det er simpelthen for dårligt, at der endnu ikke er sket andet end udtalt pæne ord om forståelse, men ingen handling synes at være iværksat.

Selvom "systemet" i rigtig mange tilfælde kan udpeges som den skyldige for ikke at få gennemført en hurtig saneringsproces, forekommer der dog også tilfælde, hvor den tidligere landmand under afviklingsfasen agerer på en sådan måde, at han selv er skyld i, at gælden ikke hverken kan eller skal saneres inden for overskuelig fremtid. Det er denne problemstilling, der er temaet for denne artikel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Teologisk ktr. juridisk udlægning af næstekærlighed

I Mattæus-evangeliet (matt. 22,39) skrives: Du skal elske din næste som dig selv.

Der findes mange fortolkninger af dette citat, herunder forskellige teologiske udlægninger. Jeg skal alene forholde mig til en juridisk udlægning af udsagnet, hvor jeg lægger til grund, at næste er synonymt med den/de nærmeste.

I den insolvensretlige lovgivning indtager den/de nærmeste en særlig retsstilling. De nærmeste er defineret i konkurslovens § 2 og består af fire grupper af personer og selskaber, nemlig: 1) nært beslægtede, 2) et selskab og en person, der selv eller via nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabskapitalen, 3) to eller flere selskaber, såfremt et eller flere af disse selskabers nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af de andre selskabers kapital, og 4) andre personer, selskaber eller organisationer, der har tilsvarende interessefællesskab som nævnt under pkt. 2) og 3).

Omstødelse

At personer og/eller selskaber er nærstående får insolvensretlige konsekvenser. Det gælder bl.a. i forhold til omstødelsesfrister, hvor konkursloven i kap. 8 håndterer omstødelse, og hvor det er kendetegnende, at i forholdet mellem nærstående forlænges omstødelsesfristerne, ligesom bevisbyrden skærpes, ved at det er den nærstående, der skal bevise, at der ikke foreligger en omstødelig betaling eller disposition.

Konkurslovens omstødelsesregler er baserede på den menneskelige iagttagelse, at der i tiden op til et økonomisk sammenbrud - håbløshedstidspunktet - ofte ses dispositioner, der forretningsmæssigt ikke er forsvarlige, eller som er kendetegnede ved, at nogle personer eller selskaber begunstiges på andre personers eller selskabers bekostning. Disse begunstigede vil ofte være nærstående, men kan også være andre end nærstående, eksempelvis et pengeinstitut, over for hvilket skyldneren har afgivet personlig kaution for et selskabs gæld med den konsekvens, at begunstigelsen af pengeinstituttet reelt reducerer skyldnerens kautionsforpligtelse. På denne baggrund opererer insolvenslovgivningen med flere regelsæt, der helt eller delvist kan tilsidesætte dispositioner, som er indgået mellem nærstående i en længere periode før afsigelse af konkursdekret eller indledning af rekonstruktionsbehandling. De fleste omstødelsesregler mellem nærstående er på to år, hvor den normale omstødelsesfrist er 3 måneder. I særlige tilfælde vil omstødelse også kunne ske, selvom der er tale om dispositioner, der ligger mere end 2 år tilbage i tiden. Dette regelsæt tilsiger, at også personer og selskaber, der aktuelt ikke er nødlidende, bør undersøge mulighederne for afdækning af gæld til nærstående, mens virksomheden fortsat er ongoing og uden økonomiske udfordringer. Kommer man for sent, og foretages der forrykkende økonomiske dispositioner op til insolvensbehandlingen, vil sådanne dispositioner ud over omstødelse kunne sanktioneres ved erstatningskrav, konkurskarantæne og/eller forbud mod gældssanering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Erstatningsansvar

Omstødelige betalinger og/eller dispositioner kan være så graverende, at handlingen anses som en groft uforsvarlig handling eller endog en direkte forsætlig handling. Det resulterer i et erstatningsansvar, hvor skadelidte enten vil være konkursboets simple kreditormasse eller, i det omfang der er disponeret over et pantsat aktiv, pantsætteren. Et erstatningssøgsmål vil i denne situation typisk blive anlagt samtidig med eller som en del af omstødelsessagen. Hertil ville man kunne indvende, at det ikke er muligt at plukke hår af en skaldet, og en tidligere skyldner - hvad enten der er tale om landmænd eller andre tidligere erhvervsdrivende - bliver økonomisk hverken bedre eller dårligere stillet ved, at gælden via et erstatningssøgsmål eksempelvis øges med en halv eller en hel million kroner, når der i forvejen er tale om en betydelig milliongæld. Der er imidlertid andre konsekvenser af grove, uforsvarlige handlinger fra skyldnerens side.

Konkurskarantæne

Siden 1. januar 2014 har der været mulighed for at pålægge skyldnere konkurskarantæne. Det sker, såfremt betingelserne i konkurslovens paragraf 157, stk. 1, er opfyldte. Efter denne bestemmelse kan der pålægges den eller dem, der har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed, konkurskarantæne, hvis det må antages, at den eller de pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Det vil bl.a. blive anset som groft uansvarlig forretningsførelse bevidst at disponere over aktiver på en sådan måde, at nogle kreditorer, og særligt nærstående kreditorer, begunstiges frem for andre kreditorer. Gældsstiftelse, efter at skyldneren burde have indset, at fremtidig drift ikke er mulig, vil også være et argument, der taler for konkurskarantæne. Kombineres sådanne tiltag med manglende indberetninger og betaling af forpligtelser til tvangskreditorer - særligt betaling af moms, A-skat og ambi - synes alle ingredienser for at blive pålagt konkurskarantæne at være til stede. Hovedreglen er, at konkurskarantæne pålægges for en 3-årig periode. I særlige tilfælde kan der være tale om en kortere periode. Den, der er pålagt konkurskarantæne, må ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Personer, der pålægges konkurskarantæne, men samtidig er ledelsesrepræsentant som direktør, bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i selskaber, der er registreret i erhvervsstyrelsen, tvangsslettes som ledelsesrepræsentant, når der afsiges konkurskarantænedom.

Gældssanering ikke mulig

Har man som tidligere erhvervsdrivende ikke ledelsesposter i kapitalselskaber, mærker man i det daglige ikke en konkurskarantænedom. I forhold til tidligere landmænd er udfordringen, at der ofte vil være tale om en betydelig gæld, som den tidligere landmand har en interesse i at få saneret i forbindelse med salg af landbrugsbedriften. Konkurskarantæne forudsætter, at domstolene fastslår, at der foreligger groft uforsvarlig forretningsførelse, og vil pr. automatik indebære, at der ikke kan afsiges gældssaneringskendelse. Det skal ses på baggrund af, at i en bestemmelse om gældssanering er anført, at kendelse om gældssanering i almindelighed ikke kan afsiges, såfremt skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, eller der er tale om gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk.

Det fremgår ikke af regelsættet om gældssanering, i hvor lang tid en sådan groft uforsvarlig forretningsførelse vil være gældssaneringshindrende. Det afhænger af graden af uforsvarlighed, men alt andet lige vil der være tale om en periode på mellem 5 og 10 år. Det betyder også, at der ikke vil være mulighed for at få gældssanering i forbindelse med konkurs, hvor der normalt opereres med en 3 års afdragsperiode. Gældssanering vil først kunne opnås efter 5-10 års forløb, hvor der er krav om, at der betales afdrag til kreditorerne i en 5-årig periode.

Budskabet må derfor være: Hold tungen lige i munden og hold lidt igen med næstekærligheden.