Abonnementsartikel

Husk, at der i perioden fra 15. november til 1. februar ikke må udbringes fast husdyrgødning og affald - lyder det fra Seges.

Reglerne for udbringning af fast husdyrgødning og affald gør Seges på deres hjemmeside opmærksom på, og forklarer hvordan effektiviteten af gødningen er årstidsbestemt.

Den største N-udnyttelse af gødningen opnås ved forårsudbringning. Hvor der er behov for efterårsudbringning, skal man være opmærksom på, at udbringningsperioden afhænger af jordtype og type af efterafgrøde, skriver Seges.

Fast gødning om foråret

Fast gødning har den største N-udnyttelse ved forårsudbringning inden såning af vårsæd, roer og majs. Ifølge Seges kan der opnås en god effekt af efterårsudbringning på lerjord i nedbørsfattige, mens udbringning på sandjord i nedbørsrige områder øger risikoen for tab af kvælstof ved udvaskning i vintermånederne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Her vil efterårsudbringningen ofte have en lavere kvælstofeffekt end angivet i tabellen. For andre typer af fast gødning gælder, at jo højere andel af ammonium kvælstof, des bedre virkning. Fælles for alle typer er, at markeffekten er størst ved forårsudbringning, skirver Seges.

Vær opmærksom

Fast husdyrgødning og affald (fast gødning) må ikke udbringes mellem den 15. november og 1. februar. Udenfor denne lukkeperiode, må der udbringes fast gødning, dels før såning af afgrøde og i en etableret afgrøde. Seges gør opmærksom på, at der må nedpløjes fast husdyrgødning og affald fra 30. oktober til 15. november efter lovpligtige-, husdyr- og MFO-efterafgrøder med destruktionsdato 30. oktober. Det vil sige, at græsudlæg med destruktionsfrist 1. marts ikke må tilføres fast husdyrgødning.

På arealer hvor der udbringes fast gødning inden såning, er der krav om nedbringning indenfor fire timer. Det betyder, at udbringningsperioden begrænses af jordbearbejdningsreglerne.

Andre regler

Fast husdyrgødning må ikke udbringes på arealer med etablerede afgrøder til høst, der ligger inden for 20 meter til vandløb, dræn, søer større end 100 kvadratmeter, kystvande og højmoser, medmindre husdyrgødningen nedbringes inden fire timer. Husdyrgødningen må heller ikke udbringes på skråninger med en hældning på mere end 6 grader nærmere end 20 meter fra vandløb, søer større end 100 kvadratmeter og kystvande. Gødningen må ligeledes ikke udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen og snedækket jord, skriver Seges.

Husdyrgødning og affald må desuden ikke udbringes lørdage, søndage og helligdage på arealer, der ligger tættere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder.