Abonnementsartikel

Den nye husdyrbruglov blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget d. 23. februar 2017. Den ny husdyrregulering træder endelig i kraft den 1. august 2017, og der er netop gennemført høring af en række bekendtgørelser, som skal gennemføre den.

www.gylle.dk har journalist Kjeld Hansen d. 4. juni 2017 bragt en artikel med titlen "Lunde Larsen vil tvinge alle husdyr ind i lukkede stalde". Artiklen rummer en række misforståelser, som er kommenteret nedenfor.

Miljøstyrelsen kan for det første klart afvise påstanden om, at ny husdyrregulering skulle tvinge husdyrproduktionen ind i store lukkede staldsystemer. Tværtimod giver den nye husdyrregulering generelt mere fleksibilitet for alle produktionsformer. Det gælder også ekstensiv produktion og økologisk produktion.

For eksempel vil husdyrproducenter ikke fremover skulle have tilladelser eller vilkår i deres miljøgodkendelser om arealer for udbringning af husdyrgødningen. Og den ny husdyrregulering giver økologiske landbrug de samme fordele som konventionelle husdyrbrug mht. forenklet sagsbehandling, mere fleksible tilladelser og godkendelser af staldanlæg og mere lempelige kontinuitetsregler med større muligheder for at justere husdyrproduktionen.

Den nye husdyrregulering er baseret på ny faglig viden, og har fokus på husdyrbrugenes udledninger. Denne reguleringsmodel følger op på aftalen om Fødevare- og landbrugspakken og på anbefalinger fra både Husdyrreguleringsudvalget og Natur- og Landbrugskommissionen, der involverede en række centrale interessenter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ny faglig viden viser, at det i højere grad er gødningens overfladeareal i staldene end mængden af gødning, der er afgørende for udledningerne og dermed ammoniakpåvirkningen af naturområder. Da økologisk og anden ekstensiv husdyrproduktion giver mere plads til dyrene i staldene, og der dermed er en større overflade af gødning i staldene, vil de skulle søge tilladelse til husdyrproduktion ved et lavere antal dyr end det vil gælde for konventionelle husdyrbrug.

Det er en nødvendig regulering af ammoniak fra den økologiske produktion, og det vil ikke være muligt inden for rammerne af EUs miljø- og naturbeskyttelsesdirektiver at se bort fra den større ammoniakpåvirkning, der følger af større overflader med gødning når dyrene har mere plads i staldene.

Der vil dog kunne fastsættes lempeligere krav for den økologiske og anden ekstensiv produktion, hvis den nødvendige viden foreligger. Det er allerede sket for økologiske slagtesvin, og det vil kunne ske for andre økologiske produktioner.

Desuden er det sådan, at udegående dyr, som er hyppigt findes i økologisk produktion, slet ikke indgår i emissionsberegningerne. Derved får de økologiske husdyrbrug med udegående dyr lempeligere afstandskrav til naturområder. Hertil kommer, at den økologiske svineproduktion helt fritaget fra kravet om at anvende bedst tilgængelig teknologi (BAT) i relation til ammoniak, og endelig er økologiske bedrifter fritaget for de krav om husdyrefterafgrøder som gælder for konventionelle bedrifter.

Miljøstyrelsen er nu i gang med at gennemgå alle høringssvar til bekendtgørelserne om den nye husdyrregulering, og deltager gerne i dialog med alle berørte interessenter herom.