Før var markvandingstilladelser uanset behov altid på en fast mængde på 1.200 kubikmeter pr. hektar. Det betød at nogle landmænd havde rigeligt med vand, mens andre ikke havde nok. Enkelte havde risiko for slet ikke at få lov til at indvinde, fordi kollegaerne lagde beslag på kvoten med en tilladelse, som de ikke udnyttede fuldt ud.

Nu har Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune valgt at gå foran med en ny model, der fordeler grundvandsressourcerne efter de faktiske behov for vanding, som varierer alt efter afgrødetype og lokale forhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi vil gerne væk fra "først til mølle"-princippet og i stedet fordele ressourcen efter dokumenteret behov. Vand er en værdifuld ressource, som vi er forpligtet at holde øje med forbruget af. Med den nye model øger vi muligheden for at kunne imødekomme flere landmænds konkrete behov for vanding og sikrer et mere reelt billede af påvirkningen af naturen omkring markerne, siger Karsten Filsø, og tilføjer:

- Én gang om året skal alle, der har en markvandingstilladelse, indberette hvor meget vand de har brugt. Erfaringerne herfra viser, at selv i de tørreste somre blev tilladelserne i gennemsnit kun udnyttet 60 procent af de tilladte mængder.

Bedre beregning

På landsplan er der miljømål for de enkelte vandløb, våde naturområder og grundvandsforekomster. Der er generelt meget vand i den vestjyske undergrund, men en koncentreret indvinding i et lokalområde kan stadig medføre at et sårbart vandløb tørrer ud.

Derfor skal kommunen på forhånd beregne konsekvenserne for vandløb og natur ud fra de tilladte vandmængder. Denne beregning bliver med den nye model mere præcis i vurderingen af de forventede påvirkninger - og ligger dermed tættere på den faktiske virkelighed, når høsten er i hus.

Den nye praksis

Inden en markvandingstilladelse udløber, skal der søges om en ny tilladelse. Tilladelser vil fremadrettet blive givet ud fra de indberettede vandmængde over de seneste 10 år. Som udgangspunkt tager kommunen den højeste indberettede vandmængde og lægger 25 procent til. Dette bliver den nye tilladte vandmængde. I det enkelte år må indvindingen ikke overskride den tilladte mængde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved at lægge de 25 procent til tages der højde for større årsvariationer for eksempel på grund af klimaændringer.

- Selv om mange får en lavere tilladt indvindingsmængde, end de har på papiret i dag, så sikrer vi med denne praksis, at landmanden har nok vand til at indfri de behov, vi kan se der er. Samtidig sikrer vi en større fleksibilitet, så vi bedre kan mødekomme behovet hvis nogen kan godtgøre et større behov, siger Karsten Filsø.

Hvis der viser sig et øget behov for vanding af afgrøder, for eksempel hvis produktionen ændres til mere vandkrævende afgrøder, kan der altid søges om en tilladelse, der tager højde for dette behov. Holstebro Kommune har netop opsat et system, som gør at ansøgninger om indvinding af vand hurtigt kan afgøres og behandles.

Har man en tilladelse til et anlæg som man ikke har brugt de seneste 5 år, vil der først blive givet en ny tilladelse såfremt man kan godtgøre et konkret vandingsbehov.

Den nye praksis har været drøftet med de lokale landboforeninger, og der er aftalt en løbende opfølgning på de erfaringer den nye praksis giver.