Abonnementsartikel

Regeringens lovkatalog rummer de initiativer på det lovgivningsmæssige område, som regeringen vil forsøge at gennemføre i det kommende folketingsår.

Af lovkataloget fremgår det blandt andet, at regeringen vil ændre lov om vandplanlægning, der vil bemyndige miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om inddragelse af kommuner og vandråd i et arbejde om afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og om kvalificering af udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb.

Desuden foreslår miljø- og fødevareministeren, at der etableres et Miljø- og Fødevareklagenævn ved at sammenlægge to af Miljø- og Fødevareministeriets nuværende organisationer og øverste klageinstanser til ét nyt uafhængigt nævn:

- Sammenlægningen skal modernisere, forenkle og ensarte Miljø- og Fødevareministeriets klagestruktur set i forhold til den sektorlovgivning, der ressortmæssigt henhører under Miljø- og Fødevareministeriet, forklarer ministeren.

Hestehold og malkekvæg

Lovgivningen om hold af heste ændres på en række områder, herunder en lempelse af de indretningsmæssige krav, herunder om loftshøjde, boksstørrelser, rumfang og lys, samt ændre og præcisere en række andre regler vedrørende hold af heste under fortsat hensyntagen til at sikre dyrevelfærden for hestene.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg betyder en lempelse i en midlertidig periode for enkelte af de krav, der følger af loven. Ændringerne gælder for brug af bindestalde og adgang til kobørster.

Miljøgodkendelse

Lovgivningen om miljøgodkendelse af husdyrbrug, om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække samt om miljøbeskyttelse ændres, så der etableres en ny husdyrregulering, hvor miljøgodkendelsen af husdyrbrug fremover deles op, så reguleringen af anlæg til husdyrproduktion og anvendelse af husdyrgødningen på arealerne adskilles.

Ligeledes justeres harmonikravene, og der indføres en ny emissionsorienteret anlægsregulering med størst mulig brug af generelle regler med miljøkrav i stedet for konkrete vilkår i miljøgodkendelserne.

Permanent ret

Loven om drift af landbrugsjorder ændres, så der udstedes en permanent ret til at genopdyrke landbrugsarealer med henblik på at øge landmændenes incitament til at udlægge flere dyrkede arealer til naturformål.

Lovforslaget indebærer, at den hidtidige begrænsning vedrørende retten til inden for 15 år at genopdyrke arealer, der er anmeldt til kommunalbestyrelsen som et fremtidigt halvkultur eller udyrket areal, ophæves, uanset at arealet efter udlægningen måtte komme til at opfylde kriterierne for beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven.

Kørsel over broer

Og så kommer fra transportministerens side den - ikke mindst for landmændene omkring den gamle Lillebæltsbro, længe ventede ændring af Færdselsloven, så politiet får hjemmel til fremover at tillade kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer som led i erhvervsudøvelse fra nærmeste tilkørsel til nærmeste frakørsel på motorveje over faste forbindelser, hvis kørslen vel at mærke ikke med rimelighed kan gennemføres på anden måde.