Abonnementsartikel

Danmarks Naturfredningsforening roser Natura 2000 planerne, men er samtidig skuffede.

Nu er planerne endelig på plads for at naturen i enge, overdrev og moser fortsat kan blive løftet.

Onsdag har miljøminister Esben Lunde Larsen præsenteret den næste generation af planer for beskyttede naturarealer - de såkaldte natura 2000 områder.

- Man giver lidt med den ene hånd, og så tager man så sandelig lidt med den anden hånd.

Michael Leth Jess, direktør Danmarks Naturfredningsforening

Der findes 252 af dem i Danmark, og regeringen har forpligtiget sig til at forbedre naturen i områderne til en såkaldt gunstig bevaringsstatus. Over de næste 6 år bliver der givet 300 millioner kroner om året til naturindsats, og det giver samlet set 1,8 milliarder kroner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Pengene kommer primært fra EU, der bidrager med cirka 1,5 milliard mens kommunerne giver godt en kvart milliard.

Danmarks Naturfredningsforening er glade for, at planerne - der har vært undervejs siden den tidligere regering  nu endelig er færdige.

- Det er den eneste store systematiske naturindsats i Danmark for tiden. Vi så naturligvis gerne, at staten også prioriterede at give nogle penge til indsatsen, så det ikke næsten udelukkende bestod af EU-midler. Men der er ingen tvivl om, at det er en vigtig indsats, som kan bidrage til et reelt løft, siger direktør i Danmarks Naturfredningsforening Michael Leth Jess.

Landbrugspakken strider imod

Han understreger dog, at mange af de naturtyper i det åbne land, som naturplanerne skal beskytte, netop nu bliver sat under ekstra hårdt pres af den landbrugspakke, som giver landbruget lov til at gøde 25 procent mere.

Den øgede udledning af næringsstoffer påvirker økosystemer på eksempelvis overdrev, så arter der fortrækker et næringsfattigt miljø udkonkurreres. Det gælder for eksempel sjældne orkidearter som hvid sækspore og bakkegøgreurt, der allerede i dag er truet med udryddelse på grund af det meget intensive danske landbrug.

En tredjedel af de truede danske naturtyper lever i det åbne land.

- Man giver lidt med den ene hånd, og så tager man så sandelig lidt med den anden hånd. Vi havde gerne set, at planerne samtidig tog højde for den øgede udledning af kvælstof og næringsstoffer, som er den største trussel mod den sårbare natur i Danmark, siger Michael Leth Jess.

Blind tro på frivillige aftaler

Målet med planerne er at skabe 30.000 hektar ny natur. Det skal primært gøres gennem frivillige aftaler med lodsejere og landmænd, der kompenseres økonomisk for at udlægge naturarealer.

Målet er at hæve omfanget af plejet natur i Danmark fra 60.000 hektar i dag til 90.000 hektar.

- Det er rigtig vigtigt at løfte naturen i det åbne land, for en tredjedel af de truede arter i Danmark lever her, så derfor er vi rigtig glade for ambitionerne i de nye planer, siger Michael Leth Jess og tilføjer.

- Der er dog en rigtig dårlig historik med frivillige aftaler, så vi havde gerne set mere veldokumenterede virkemidler i planerne. Det har tidligere været et problem for kommunerne at få de nødvendige aftaler om udlægning af ny natur i hus, siger Michael Leth Jess.