Langt mere af Danmarks allermest sårbare og sjældne natur skal have det bedre. Det er et af målene med de 252 nye naturplaner, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lancerede den 20. april.

I dag plejes 60.000 hektar sårbare naturområder med blandt andet højmoser, rigkær og strandenge, men fremover skal yderligere 30.000 hektar natur holdes våd, græsses og ryddes for krat, så truede arter som sommerfugle, orkideer, frøer og sjældne engfugle får bedre levevilkår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Første generation af naturplanerne har vist, at de nytter. Andelen af sjældne højmoser med en god naturtilstand stiger, og vi plejer i dag 50 procent flere naturområder end tidligere. Men vi kan gøre det endnu bedre og pleje endnu mere af vores mest sårbare natur. Det er en kæmpe indsats, vi lægger op til, der vil gøre en mærkbar forskel for værdifulde naturtyper og for truede plante- og dyrearter, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Miljø- og Fødevareministeriets 252 naturplaner beskytter og plejer samlet set otte procent af naturen på landjorden, hvilket svarer til et område på størrelse med Fyn og de omkringliggende øer. Derudover beskyttes 18 procent af Danmarks mest værdifulde havområder med sårbare fjordområder, boblerev og stenrev.

Naturpakke på vej

Naturplanerne giver en fortsat beskyttelse af omkring 60 forskellige naturtyper og mere end 150 arter i Natura 2000-områderne. Der vil blive foretaget vigtig vedligeholdelse af EU-Life-projekter, der allerede er gennemført, og mindst fire nye EU-Life-projekter er på tegnebrættet med projekter ved Stavns Fjord ved Samsø, syv ådale i Midt- og Nordjylland, etablering af et stenrev ud for Gilleleje og et forsøgsprojekt med kvælstoffjernelse ved etablering af et stenrev i Limfjorden.

Udover lanceringen af de 252 naturplaner, er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen også på vej med regeringens Naturpakke, der sætter retning for den danske natur i fremtiden.

Naturplanerne skal realiseres i et samarbejde mellem lodsejere, kommuner og staten. Regeringen har budgetteret indsatsen til 1,8 milliarder kroner, hvor 1,5 milliarder kommer fra EU's landdistriktsprogram, knapt 60 millioner er fra EU Life-medfinansiering, mens godt et kvart milliard er kommunale midler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den danske Natura 2000-planlægning blev sat i gang af VK-regeringen i 2004, for at Danmark kunne opfylde EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. Planerne blev gennemført uden ændringer af S-SF-R-regeringen, og nu er Venstre-regeringen så klar med anden generation af naturplanerne.

Nye indsatser i Natura 2000

Planerne rummer helt nye tiltag som for eksempel mulighed for kompensation til lodsejer ved etablering af mere sammenhængende natur og tilskud til facilitering af blandt andet græsningslaug.

Planerne rummer også store tiltag som for eksempel et stort Life-projekt i Himmerland med fokus på sikring af rigkær og heder gennem dialog og fokus på landmanden som naturforvalter, og et pilotprojekt ved Stavns Fjord på Samsø, som skal høste erfaringer med at sikre strandenge og de fugle, der lever der mod klimaændringer og øget vandstand, ligesom der vil ske en genopretning af stenrevet ud for Gilleleje til gavn for mange arter.