Abonnementsartikel

Tre foreninger udgiver en række korte film som modtræk mod den nye vandlov.

Danmarks Sportsfiskerforbund har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og WWF Verdensnaturfonden produceret en række korte videofilm, hvor seks faglige eksperter belyser forskellige aspekter vedrørende de små danske vandløbs og ådalenes naturværdier. Der er desuden lavet en lidt længere film, som samler centrale pointer fra de seks film.

Det fremgår af et brev fra de fire organisationer til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg:

- Samlet udgør filmene et væsentligt fagligt modspil til regeringens initiativer med henblik på at forringe naturbeskyttelsen og naturforholdene i de danske vandløb med det formål, at vandløbene primært skal fungere som afvandingskanaler for landbruget. Det gælder ikke mindst i forhold til regeringens intentioner om at få fjernet størstedelen af de små danske vandløb med stor naturværdi fra vandområdeplanernes miljømål om god økologisk tilstand og beskyttelse mod forringelse af tilstanden, skriver de blandt andet til udvalget.

Afværget

Organisationerne har noteret sig, at dette nu i første omgang er afværget med det forlig om fødevare- og landbrugspakken, der blev indgået lige før jul:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Men dels er der fortsat risiko for, at der tages naturmæssigt værdifulde vandløb ud af forslaget til vandområdeplaner i den kommende proces, hvor 10.000 kilometer små vandløb skal revurderes. Dels er der mindst 8.000 kilometer små vandløb med stor naturværdi eller naturmæssigt potentiale, som slet ikke indgår i de 19.000 kilometer vandløb, der er omfattet forslaget til vandområdeplaner for planperioden 2015-2021. Samtidig har miljø- og fødevareministeren bebudet, at Vandløbsloven skal ændres med baggrund i det beslutningsforslag om bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse, som Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fremsatte i foråret 2015, hedder det videre.

Hårdhændet

Det indebærer ifølge de fire organisationer blandt andet, at det i Vandløbsloven skal præciseres, at vandløb først og fremmest skal tjene afvandingsformål, og at vandløb skal tages ud af beskyttelsen i Naturbeskyttelseslovens § 3 med henblik på at skabe grundlag for, at der kan foretages reguleringer og hårdhændet vedligeholdelse af vandløbene:

- Vi vil med baggrund heri opfordre partiernes miljø- og fødevareordførere samt de øvrige medlemmer af Miljø- og Fødevareudvalget til at se filmene og inddrage det faglige grundlag, som filmene belyser, i det videre politiske arbejde med regeringens initiativer i forhold til forringelser af naturbeskyttelsen og naturforholdene i de danske vandløb og ådale, slutter henvendelsen til folketingsudvalget.

Filmene kan ses her.