Danmark har siden 2002 haft et forbud mod bredspredning af gylle. Det ville have en stor effekt, hvis det krav blev udbredt til resten af EU, lyder det fra Eva Kjer Hansen.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen slår over for Lisbeth Bech Poulsen fra SF fast, at forpligtelsen til at reducere ammoniakemissionen med 24 procent i 2020 i forhold til 2005 er ikke indgået med den nuværende regerings støtte:

- Danmark er ganske vist helt i front i EU med at reducere ammoniak. Men en forpligtelse til at reducere med 24 procent er meget ambitiøst i forhold til den gennemsnitlige reduktionsforpligtelse i EU på 6 procent. Særligt i lyset af den betydelige usikkerhed der er forbundet med emissionsfremskrivninger, lyder det fra Eva Kjer Hansen, der oplyser, at hun har indledt drøftelser med EU Kommissionen om en mere fair byrdefordeling i EU, for så vidt angår reduktion af ammoniak frem imod 2020.

Afgørende vægt

I disse drøftelser lægger regeringen afgørende vægt på, at dansk landbrugs konkurrencevilkår ikke forringes, og ministeren ønsker, at der tages hensyn til det væsentlige usikkerhedsspænd, der er forbundet med grundlaget for fastsættelsen af Danmarks ammoniakmål.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Regeringen lægger derfor afgørende vægt på, at det danske ammoniakmål for 2020 nedbringes i overensstemmelse hermed. Hvad det betyder for den konkrete reduktionsprocent i 2020, er det endnu for tidligt at sige noget om. Det afhænger både af forhandlingerne i EU og af emissionsudviklingen i Danmark. Konsekvenserne i forhold til eventuel ændret ammoniakudledning og deraf følgende antal dødsfald, sygedage og samfundsøkonomisk omkostning, er det således heller ikke på nuværende tidspunkt relevant at foretage skøn for, forklarer ministeren i sit svar til Lisbeth Bech Poulsen.

Kun 2,3 procent

Hun henviser i øvrigt til, at Danmarks andel af EU?s samlede ammoniakudledninger udgjorde i 2005 kun 2,3 procent og er reduceret siden. De øvrige EU-lande står således for op mod 98 procent af udledningen:

- Det er derfor afgørende, at de øvrige medlemslande også løfter deres del af opgaven, og regeringen finder ikke, at der i dag er tale om en fair byrdefordeling mellem medlemslandene, når det gælder reduktionsmål. Samlet set kunne man gøre meget mere på europæisk plan, hvis man så på fælles virkemidler til at reducere udledningen af ammoniak. Siden 2002 har man i Danmark haft et forbud mod bredspredning af gylle. Det ville have en stor effekt, hvis dette krav blev udbredt til resten af EU, slutter Eva Kjer Hansen