Abonnementsartikel

Natur- og Miljøklagenævnet meddeler i dag, at nævnet afviser klager over vandplaner fra både Landbrug & Fødevare og Bæredygtigt Landbrug.

Nævnets medlemmer har den 4. juni behandlet klager indgivet af Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug i november 2014, og afgørelsen er ikke faldet ud til de to organisationers fordel.

Ikke kompetencer

Af afgørelsen af de to klagesager fremgår det, at en række af de klagepunkter, der er blevet fremsat, falder uden for nævnets kompetence, der efter miljømålsloven alene omfatter spørgsmål om "tilvejebringelse" af de statslige vandplaner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nævnet er dermed afskåret fra at tage stilling til flere klagepunkter, blandt andet:

Hensigtsmæssigheden af den måde, hvorpå Danmark har valgt at implementere et minimumsdirektiv på.

Om der er tale om den rigtige planlægning, målsætning, indsatser og virkemidler for de enkelte vandområder.

Hvorvidt vedtagelsen af vandplanerne over for klagerne udgør et ekspropriativt indgreb i henhold til grundlovens § 73. Det henhører under domstolene.

Disse klagepunkter er derfor ikke blevet behandlet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med hensyn til de klagepunkter, som nævnet rent faktisk har kompetencer til at tage stilling til, lyder afgørelsen sådan:

"Nævnet kan i forhold til de klagepunkter, der er omfattet af nævnets kompetence, ikke give klager medhold i, at Naturstyrelsens afgørelser af 30. oktober 2014, hvormed de statslige vandplaner blev endeligt vedtaget, skal tilsidesættes som ugyldige."

BL: Ikke medhold

Hos Bæredygtigt Landbrugs administrerende direktør, Bjarne Nigaard, er der ærgrelse, men ikke overraskelse over afgørelsen.

- Allerede da daværende miljøminister Ida Auken fik politisk reduceret klagenævnets mulighed for at vurdere indholdet i vandplanerne, lå det jo klart, at systemet forsøger at lukke af for kritik, mener Bjarne Nigaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg havde måske alligevel håbet, at klagenævnet ville tage mere bastant fat i, om vandplanerne nu er blevet til på en rigtig måde. For hvordan kan man sige at vandplanerne er lavet rigtigt, uden at kigge på hvilken ramme de skal passe ind i, og om de gør det?

Glæde over uenighed

Bjarne Nigaard glæder sig dog over, at det ikke var et enigt klagenævn, der afviste at se på den del af sagen. Ud af de ti nævnsmedlemmer, fandt to af dem nemlig, at Bæredygtigt Landbrugs indvending om, at der også skal ses på, om vandplanerne passer ind i vandrammedirektivet, var rigtig.

- Det er trods alt lidt betryggende, at andre end os kan se, at man ikke kan tage stilling til om en vandplan er lavet på ordentlig måde, uden at se efter, om den for eksempel har rigtig hjemmel, om alle relevante oplysninger er fundet frem (officialprincippet), og om man har foretaget en vurdering af, om den er nødvendig eller for vidtgående (proportionalitetsprincippet), siger Bjarne Nigaard.

Kæmper videre

Dagens afgørelse får dog ikke betydning for Bæredygtigt Landbrugs taktik i forhold til de juridiske forhold omkring vandplanerne, forsikrer den administrerende direktør.

- Vi har anlagt sag mod staten med påstand om, at vandplanerne er ugyldige, blandt andet fordi de er fejlimplementeret, og alt for vidtgående med store økonomiske konsekvenser for den enkelte lodsejer. De ting som klagenævnet ikke mener at kunne tage stilling til, får vi så en dommer til at se på. Vi føler, at vi har en god juridisk sag, især når der ses samlet på alle sagens aspekter, slutter Bjarne Nigaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bæredygtigt Landbrugs sag mod staten er nået til Vestre Landsret, og den indledes med de første retsmøder den 29. september til 1. oktober 2015.

L&F: Delvist medhold

Hos Landbrug & Fødevare forklarer direktør Flemming Nør-Pedersen, at L&F faktisk har fået delvist medhold i deres klage vedrørende vandplanerne. Naur- og Miljøklagenævnet har nemlig givet L&F ret i, at der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem redegørelsesdelen af vanplanerne, og selv plandelen.- Men det kommer der desværre ikke så meget ud af. I praksis gør det ikke den store forskel – vi har stadig de 23 vandområdeplaner, forklarer Flemming Nør-Pedersen.Ligesom Bæredygtigt Landbrug vil L&F dog også arbejde ufortrødent videre med deres retssag- Vores retssag om vandplanerne kører videre. I første omgang ved byretten i Esbjerg i den kommende uge, og herefter forventer vi, at den vil gå til Landsretten i Viborg, forklarer Flemming Nør-Pedersen.- Vi må bare konstatere, at nævnet har afsagt en meget formel afgørelse, hvor de desværre ikke har forholdt sig nævneværdigt til alle de væsentlige og vanskelige punkter i vores klage, og det tager vi til efterretning, slutter Flemming Nør-Pedersen.