Abonnementsartikel

Enhedslisten mener, at Genmodificerede Organismer (GMO) udgør en trussel for både natur og dyrearter og er en trussel mod muligheden for at dyrke økologisk landbrug

Folketinget behandler tirsdag et beslutningsforslag fra Enhedslisten der opfordrer regeringen til at fremlægge et lovforslag, der forbyder dyrkning af GMO-afgrøder på dansk territorium.

Efter flere års forhandlinger er det blevet muligt for EU?s medlemsstater at forbyde genmodificerede organismer på eget territorium, selv om afgrøden er godkendt på EU-niveau.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er Enhedslistens opfattelse, at der er talrige argumenter for at vedtage en dansk lovgivning, som generelt forbyder GMO-dyrkning på dansk jord ud fra et miljøperspektiv:

- Undersøgelser peger på, at dyrkning af pesticidtolerante GMO-afgrøder øger pesticidforbruget betydeligt, frem for at reducere det. Dette står i skarp kontrast til, hvad biotekfirmaerne i årevis har lovet, nemlig et reduceret pesticidforbrug, forklarer Enhedslisten i beslutningsforslaget.

Resistens

Det fremgår af beslutningsforslaget, ?at det stigende pesticidforbrug på GMO-marker skyldes, at ukrudtet udvikler resistens over for sprøjtemidlet?, såkaldt "superukrudt", og det derfor kræver langt mere gift og ofte overgang til skrappere midler at holde ukrudtet nede:

- Samtidig dyrkes GMO?er som monokulturer, hvilket skaber et ikke-modstandsdygtigt landbrug, som på længere sigt giver lavere udbytte, hvilket udløser behov for såvel sprøjtemidler som øget gødning. Det samme gælder for de afgrøder, der har fået indsplejset et gen, der producerer toxiner, der er giftige for insekter, for eksempel Bt-toxiner. Også insekterne bliver resistente over for giften, hvorved pesticidforbruget stiger og landmanden må overgå til midler, der er langt skrappere, skriver Enhedslisten blandt begrundelserne for forslaget.

Trussel

Det hævdes ligeledes, at GMO'er både udgør en trussel for natur og dyrearter og er en trussel mod muligheden for at dyrke økologisk landbrug:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det skyldes, at der er stor risiko for, at GMO-afgrøder breder sig. GMO spredes både som følge af planternes egen biologi og som følge af menneskelige fejl. I Canada er store områder så forurenet med pollen fra GMO-raps, at det ikke er muligt at dyrke økologiske raps. Erfaringer fra Spanien viser ligeledes, at det i områder, hvor størstedelen af afgrøderne var GMO-majs, var umuligt at dyrke økologisk majs. En nyere undersøgelse fra 2014 viser, at majspollen kan bevæge sig op til 4,45 kilometer fra dyrkningsmarken. Det er længere end tidligere antaget. Det betyder, at de danske sameksistensregler ikke er tilstrækkelig til at beskytte andre landmænd mod ufrivillig forurening af deres afgrøde, hedder det videre.

Fejl

Der henvises til en række eksempler, hvor der er begået menneskelige fejl i håndteringen af GMO, og der fortsættes:

- Disse menneskelige fejl er begået af biotekindustriens egne ansatte og er sket på trods af det relativt avancerede kontrolsystem, der gælder for GMO-industriens drivhuse og forsøgsmarker. Skal GMO-frø håndteres af travle landmænd, vil der uden tvivl opstå mange flere af denne type menneskelige fejl. Biotekindustrien har ofte forsvaret GMO-afgrøderne, med henvisning til at de giver højere udbytte og dermed er nødvendige for at brødføde verden. Men der foreligger ikke dokumentation for, at GMO-afgrøder generelt set medfører øget høstudbytte. Tværtimod viser en sammenligning mellem Nordamerika og Vesteuropa, at Vesteuropa har klaret sig bedre med hensyn