Abonnementsartikel

Advokat Jens Paulsen interviewer i denne artikel landbrugskundedirektør Palle Christiansen, Vækstfonden, som blandt andet siger at Vækstfonden godt under visse forudsætninger kan gå ind i en delvis fremtidig finansiering af en landmand, der ikke kan servicere sin gæld.

Historisk set er det af nyere dato, at Vækstfonden har involveret sig i finansiering af landbrugssektoren, og modsat mange traditionelle finansieringsinstitutter, der af forskellige årsager i nogen udstrækning har "vendt landbruget ryggen", har Vækstfonden under den økonomiske krise fået mulighed for også at bistå ved finansiering af landbrugshvervet i hidtil uset omfang.

Temaet for interviewet med landbrugskundedirektør Palle Christiansen, Vækstfonden er at få afdækket, hvad Vækstfonden kan enten alene eller sammen med et traditionelt pengeinstitut.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På spørgsmålet om, hvornår Vækstfonden fik mulighed for at gå ind i finansiering af landbrugserhvervet, svarer Palle Christiansen, at Vækstfonden siden forsommeren 2010 har haft mulighed for at trække på den daværende vækstkautionsordning. Sammen med øvrige erhverv fik landbruget adgang til vækstlån, da denne lånetype blev introduceret i december 2012, og i dag kan landbruget anvende Vækstkaution i forbindelse med finansieringsbehov på op til to millioner kroner og Vækstlån, hvis finansieringsbehovet overstiger to millioner kroner.

Palle Christiansen oplyser, at efterspørgslen - også indenfor landbrugserhvervet - har været stor. Cirka 20 procent af Vækstfondens samlede låne- og kautionsbeløb siden 2010 er kanaliseret til landbruget, som dermed er det enkeltstående erhverv, der har benyttet ordningerne flittigst.

Siden 2010 har Vækstfonden finansieret over 350 landbrug for over 1,4 milliarder kroner. Det svarer til fire millioner kroner i gennemsnit pr. bedrift. Fordelingen af kautioner og lån er: 42 procent kvæg, 41 procent svin, 6 procent planteavl og 11 procent andet.

Afkast afgørende

I forhold til grønne, gule eller røde landmænd oplyser Palle Christiansen, at forskellige erhverv har forskellige karakteristika, men at fonden generelt stiller samme krav til landbrug, som stilles til virksomheder i andre erhverv. Det er derfor en forudsætning for at få finansiering via Vækstfonden, at bedriften er økonomisk og ledelsesmæssigt velfunderet, og at lånet skal indgå i en samlet finansieringsløsning med finansiering fra et realkreditinstitut og/eller en bank. Det kontante budskab er, at den lånsøgende bedrift skal kunne give et afkast, være velkonsolideret og fremadrettet generere et cash-flow. Når disse betingelser er opfyldte, er det i princippet underordnet, om landmanden er rød, gul eller grøn, men for interviewerens egen regning konkluderes, at det vil være overordentligt vanskelligt for en rød landmand at opnå kaution eller lån i Vækstfonden.

Vækstfondens generelle krav til virksomheder, der søger kaution og/eller lån, kan ses på www.vf.dk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vækstfondens landbrugskundedirektør oplyser, at de bedrifter, som Vækstfonden har medvirket ved finansieringen af, generelt klarer sig godt, og at Vækstfonden kun har konstateret få tab - et forhold som Palle Christiansen ser som et tegn på, at de bedrifter, der er blevet finansieret via Vækstfonden, er gode og veldrevne brug.

Cash-flow

Palle Christiansen forklarer, at Vækstfonden ikke har modtaget øget søgning om finansiering efter nedlukning af Finansiel Stabilitet.

Ifølge Palle Christiansen har det ingen betydning for Vækstfonden, at Finanstilsynet kræver nedskrivninger på engagementer, hvorpå der er konstateret tab, idet Vækstfonden ikke deltager i rekonstruktioner eller i finansieringen af bedrifter, som er teknisk insolvente.

At en landmand er gældstynget i en grad, der gør, at gælden ikke kan serviceres hindrer ikke, at Vækstfonden kan gå ind i en fremtidig delvis finansiering af en sådan landmand. Det forudsætter dog, at landmanden uden medvirken fra Vækstfondens side får styr på gælden ved indgåelse af en ren akkord eller en kombineret akkord og henstandsordning med eksisterende pengeinstitut. Det afgørende er, at landmanden efter gældsnedskrivningen kan præstere et fornuftigt afkast eller med andre ord, landmanden skal efter gældsnedskrivningen være i stand til at servicere den tilbageværende gæld på en måde, der genererer et fremadrettet positivt cash-flow.

Tager gerne risiko

På baggrund af et større antal vækstplaner, herunder vækstplan for fødevarer, der så dagens lys i december 2013, blev Palle Christiansen spurgt, om han eller Vækstfonden savnede lovgivningsinitiativer for at fremme en sanering af den gældsplagede del af landbrugserhvervet og i givet fald hvilke tiltag. Det korte, og som nogen måske også ville sige det, politisk korrekte svar var: "Det har vi ingen holdning til i Vækstfonden. Vi er blot glade for, at vi med vores løsninger kan være med til at fremtidssikre og skabe vækst i nogle gode, sunde bedrifter, som ellers ville have svært ved at få finansieringen til at falde på plads."

Artiklen fortsætter efter annoncen

På spørgsmålet om, hvad det er Vækstfonden kan, som den gældsplagede landmand ikke kan opnå via eksempelvis Landbrugets Finansieringsbank og salg til pensionskasseselskab, svarer landbrugskundedirektør Palle Christiansen: "Med vores lån får landmanden en langsigtet og robust løsning, som virker og er velkendt i markedet, og som kan udvikle sig i takt med hans behov. I Vækstfonden samarbejder vi tæt med de øvrige finansieringspartnere om at give landmanden et solidt afsæt for videreudviklingen af hans bedrift. I vores evalueringer er det netop samarbejdet og vores fokus på en samlet løsning, landmændene lægger mest vægt på. Vi tager gerne den yderste risiko på en samlet finansiering af en sund forretning."

Netop det forhold, at Vækstfonden tager en risiko i forhold til den yderste finansiering, er givetvis en af årsagerne til, at der er en betydelig søgning efter Vækstfondens finansieringsprodukter, ofte tilskyndet af landmandens pengeinstitut.

Når denne artikel offentliggøres, har regeringen fremlagt påtænkte lovinitiativer i næste folketingssamling. Mon ikke lovpakken indeholder en række initiativer på landbrugsområdet af såvel finansierings- som beskæftigelsesmæssig karakter.