Nødvendigt at reducere landbrugsarealet, mener Enhedslisten, der sammen med regeringen og SF har besluttet at skyde 45 millioner kroner i at genskabe Store Åmose i Vestsjælland.

Store Åmose, som ligger mellem Mellem Holbæk og Sorø i Vestsjælland, har i mange år været drænet. Det er gået ud over mosen som biotop, og når tørvejorden drænes tilføres ilt, og der sker langsomt en "afbrænding" af jorden, hvorved der udledes drivhusgasser til atmosfæren. Nu skal mosen imidlertid tilbage til noget, der ligner den oprindelige tilstand, oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Store Åmose fremhæves som et af Europas allervigtigste områder, når det gælder fund fra stenalderen. Åmosen er samtidig udpeget til et af landets i alt 252 lokale naturbeskyttelsesområder, hvor Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte særlige naturtyper, truede arter og sjældne dyr og planter.

I perioden 2015-2017 vil regeringen sammen med SF og Enhedslisten derfor afsætte 45 millioner kroner til et større natur- og klimaprojekt.

Forundersøgelse

Noget af det, der nævnes som mulige tiltag, er at stoppe landbrugsdriften, afbryde dræn og fylde grøfter. Derved kan der genskabes en højere vandstand i området, så nedbrydning af tørvelaget standses. Dermed reduceres udledning af klimagasser. Naturgenopretningen tilgodeser også det sjældne dyre- og planteliv i området og samtidig bevares vigtige kulturhistoriske værdier. I alt kan der genoprettes et areal på cirka 270 hektar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Pengene skal blandt andet gå til en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse og til at købe arealer. Projektet vil samtidig kunne gennemføre det forslag til en lokal naturplan for området, som blev sendt i offentlig høring før jul.

Enhedslistens miljøordfører, Per Clausen, siger:

- Det er nødvendigt at reducere landbrugsarealet, hvis vi skal skabe plads til mere natur og biodiversitet. Når det sker ved at udtage kvælstofrige lavbundsarealer af landbrugsproduktion nedbringer det også kvælstofbelastningen og reducerer CO2 udslippet. Det er derfor helt oplagt at afsætte penge til dette formål i forbindelse med udmøntningen af finanslovsaftalen. Hermed kan vi støtte visionære projekter, der også giver gevinst her og nu.

Dialog og frivillighed

- Ved at hæve vandstanden i dele af Store Åmose kan vi skabe en mere sammenhængende mose, så vi får skabt mere natur til glæde for mennesker, planter og dyr. Projektet vil skabe levesteder og yngleområder for en lang række sjældne padder, fugle, krybdyr og insekter. Samtidig kan vi udvide og forbedre den truede højmose og beskytte værdifulde, arkæologiske fund. Store Åmose er et sandt Eldorado for arkæologer, fordi den er fyldt af kulturskatte fra vores ældre stenalder, som vi nu beskytter, siger miljøminister Kirsten Brosbøl om beslutningen.

Det fremhæves i øvrigt, at der lægges vægt på dialog, frivillighed, lokal opbakning og medejerskab, da det kræver en høj grad af samarbejde mellem lokale lodsejere, kommuner og staten, hvis området ved Store Åmose igen skal fremstå som enestående og rig mosenatur.