Abonnementsartikel

Blå blok slår nu fast sort på hvidt, at regeringens forbud mod sprøjtning og gødskning på §3-arealer får en kort levetid, hvis der sker et regeringsskifte.

Af Dan Bjerring, Christiansborg

Det står nu klart, at regeringen står fast på at gennemføre sine planer om et "Grønt Danmarkskort" med dertil hørende forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer.

Det fremgår af den betænkning, der går forud for vedtagelsen i Folketingssalen, men det fremgår også af samme betænkning, at Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti trækker ændringen vedrørende § 3-arealerne tilbage, såfremt der sker et

regeringsskifte efter næste valg.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Økologer undtaget

Flertallet bag loven skriver blandt andet, at forbud mod gødskning indføres, fordi tilførsel af næringsstoffer betyder mindre artsrigdom på arealerne, da en del af de arter, som er karakteristiske

for de beskyttede naturtyper, er næringsstoffølsomme:

- Sprøjtning er ligeledes medvirkende til at påvirke artsrigdommen på arealerne i negativ retning. Vi noterer os med tilfredshed, at lodsejere og landmænd, hvis drift bliver uforholdsmæssig hårdt påvirket af de nye regler, har mulighed for at søge dispensation eller erstatning.

Partierne noterer sig desuden med tilfredshed, at økologerne er undtaget forbuddet mod gødskning.

Vigtigt skridt

Partierne mener også, at det er nødvendigt at skærpe bødeniveauet for overtrædelser af Naturbeskyttelseslovens § 3:

- Det skal ikke kunne betale sig at overtræde natur- og miljøbeskyttelseslovgivningen. Det er vigtigt, at man på denne måde gør noget for at sikre, at der fremover vil ske færre ulovlige indgreb i de beskyttede naturtyper.

Flertalspartiernes kalder den nye lovgivning "et vigtige skridt i retning af, at Danmark bliver et grønnere land med en mere mangfoldig natur - med en god balance mellem hensynet til vores natur og hensynet til vores erhverv."

Voldsomme konsekvenser

Mindretallet bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance vil have forslaget forkastet med henvisning til, at kravet om forbud mod almindelig landbrugsdrift på en

del af § 3-arealerne i Danmark vil få voldsomme økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand:

- Værdiforringelsen af jorden og tabet af harmoniareal vil påvirke den enkelte ejendom og samfundet negativt. Hertil kommer, at § 3-arealudpegningerne ikke følger arronderingen af den enkelte mark, men ligger som smalle tråde eller dråber i de enkelte arealer. Det udelukker almindelig landbrugsdrift på langt større arealer end de udpegede. Derfor vil mange arbejdspladser og eksportindtægter gå tabt i rigtig mange landområder, og landmænd risikerer at gå konkurs på grund af lovforslaget.

Regnefejl

De fire partier mener samtidig, at Miljøministeriets regnemaskine må lide af fejlberegninger. Men nu er det jo sådan, at en regnemaskine ikke af sig selv laver fejl, men regner ud fra, hvad der bliver puttet i den:

- Ministeriet har ikke medregnet det enorme fald i værdien af § 3-arealer. Ministeriet har heller ikke medregnet, at den enkelte lodsejers kreditværdighed mindskes i forlængelse af faldet i jordens værdi. Det hæmmer udvikling og modernisering. Derudover vil lodsejerens rentebetaling stige, da bankerne fastsætter renterne efter kundernes soliditetsgrad. Heller ikke dette indgår i ministeriets beregning af de økonomiske konsekvenser. Endelig har ministeriet ikke medregnet de ekstra udgifter, der vil blive pålagt landbrug med produktion af for eksempel svin eller køer. Disse landbrug vil være nødsaget til enten at købe eller leje jord for at beholde produktionen, hedder det i betænkningsbidraget.

Mangel på foder

De blå partier peger videre på, at alternativt må landbruget skære ned eller stoppe for produktionen:

- Som konsekvens af lovforslaget vil der i mange af disse landbrug opstå mangel på husdyrfoder af god kvalitet, som vil medføre eventuel import eller lange transporter af proteinholdigt foder. Det finder vi hverken økonomisk eller miljømæssigt gavnligt for den enkelte landmand og for samfundet. Vi mener, at regeringen bør sikre muligheden for ekspropriation til de landmænd, som får ændret anvendelsesmuligheden af deres § 3-arealer, og som ellers tidligere har drevet jorden på ordinær vis.

Konklusion

Alt i alt mener Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative, at der med dette lovforslag ikke vil ske en målrettet naturindsats, og at forslaget indeholder mangelfulde analyser af både de økonomiske og de naturmæssige konsekvenser til stor skade for både landmænd og naturen:

- Desuden mener vi, at der for nogle landmænd kan være tale om krænkelse af den private ejendomsret, og at disse bør sikres retsmæssigt med mulighed for ekspropriation. På den baggrund vil Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti trække ændringen vedrørende § 3-arealerne tilbage, såfremt der sker et regeringsskifte efter næste valg. Partierne kan derfor ikke støtte lovforslaget, slutter de fire partier deres fælles betænkningsbidrag.