Abonnementsartikel

Regeringen har ikke planer om at iværksætte nye lovgivningstiltag på vandplansområdet.

Karsten Lauritzen fra Venstre har spurgt miljøminister Kirsten Brosbøl (S), om hun overhovedet er

opmærksom på den særlige udfordring, som eksisterer for Limfjordsområdet og landbrugsjord omkring Limfjorden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han henviser til Natur- og Landsbrugskommissionens rapport, hvoraf det fremgår, at modelberegninger viser, at 70 procent af landbrugsbedrifterne i oplandet til Limfjorden kan forvente at få en mindre økonomisk gevinst, hvis den nuværende generelle regulering erstattes af en målrettet, differentieret regulering og forudsat, at der er den samme kvælstofudledning til vandmiljøet som i dag.

- Tilsvarende kan 30 procent af bedrifterne forvente et økonomisk tab, forklarer Karsten Lauritzen.

Målrettet regulering

Ministeren svarer, at hun er opmærksom på, at oplandet til Limfjorden i forslag til vandområdeplaner er et af de oplande, hvor der er et relativt stort indsatsbehov for at opnå god tilstand i kystvandene.

- Formålet med en ny, målrettet regulering er at gennemføre miljøindsatsen der, hvor der er mest brug for den, så det samlet set både giver en økonomisk og miljømæssig gevinst, skriver ministeren blandt andet med henvisning til et udvalgsarbejde, som i 2015 skal beskæftige sig med udviklingen af de konkrete modeller for målrettet regulering, der kan bidrage til at reducere kvælstoftilførslen yderligere og på en omkostningseffektiv måde:

- I dette arbejde vil muligheder og udfordringer i de forskellige vandoplande naturligvis blive inddraget, lyder budskabet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ingen nye love

Hun påpeger videre, at regeringen ikke har planer om at iværksætte nye lovgivningstiltag på vandplansområdet. Hun noterer videre, at der i forbindelse med forberedelsen af udkast til vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 i samtlige vandråd var repræsentanter fra landbrugserhvervet:

- Sammen med en række andre centrale interessenter bidrog de konstruktivt til udarbejdelsen af forslag til de supplerende vandløbsforanstaltninger i vandområdeplanernes indsatsprogrammer? Jeg finder ikke anledning til at ændre miljømålslovens klageregler. Det er således almindeligt inden for forvaltningsretten, at lovgivningen fastsætter, at klage indsendes til førsteinstansen, sådan som det ses i miljømålsloven om klager over vandplanerne, slutter Kirsten Brosbøl.