Abonnementsartikel

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) har præsenteret resultaterne af "Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering".

Pilotprojektet for ny målrettet arealregulering, der er gennemført af Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen i samarbejde med Energistyrelsen, SEGES, Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening, er en opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling om at indføre en mere målrettet og differentieret regulering af landbrugets arealer. Formålet er at sikre et fagligt grundlag for en fremtidig målrettet miljøregulering ved blandt andet at afprøve forskellige arealreguleringsmekanismer i et pilotprojekt.

Der er i pilotprojektet to prototyper på kvælstofreguleringsmodeller, som er udviklet og afprøvet. "Virkemiddelmodellen" er baseret på forslag fra Fødevareministeriet og Miljøministeriet, mens Landbrug & Fødevarer står for "Udledningsmodellen".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samme princip

Begge modeller bygger på samme princip om at målrette og differentiere reguleringen af landbrugets gødningsanvendelse i forhold til indsatskravene for kvælstof i vandplanerne og jordens evne til at omdanne og tilbageholde kvælstof undervejs til vandmiljøet.

Reguleringsmodellerne omhandler alene optimering indenfor den enkelte bedrift, og dermed indgår ikke effekter fra oplandsløsninger som eksempelvis etablering af større vådområder.

Begge modeller arbejder med et indsatskrav over for kvælstof indenfor et opland. Dette indsatskrav skal fordeles mellem oplandets bedrifter, men de to modeller fordeler indsatskravet forskelligt.

Tålegrænse

I Virkemiddelmodellen fordeles en vis del af indsatskravet i et opland jævnt mellem alle bedrifter, og resten af indsatskravet opnås via en målrettet reduktion af kvælstoftabet.

I Udledningsmodellen fordeles hele oplandets indsatskrav målrettet, så kun bedrifter, der udleder for meget i forhold til vandmiljøets tålegrænse, mødes af et krav om reduktion i udledningen af kvælstof.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I begge modeller kan landbrugene øge kvælstoftildelingen ved brug af en række yderligere virkemidler, hvor der er tilstrækkelig dokumentation for den kvælstofreducerende effekt.

30 bedrifter

Modellerne er afprøvet på 30 bedrifter i tre udvalgte områder, hvor de deltagende landmænd og deres landbrugskonsulenter har udarbejdet forslag til markplaner og foretaget valg af virkemidler indenfor de to modeller og ved forskellige krav til kvælstofudledningen.

Resultaterne viser, at for de bedrifter, der indgik i pilotprojektet, er det muligt at imødekomme et øget krav om mindre kvælstof tilførsel til kystvande, samtidig med at det er muligt at øge landbrugsproduktionen og få et uændret eller et bedre økonomisk resultat for mellem 50-90 procent af de deltagende bedrifter.

I Udledningsmodellen vil nogle bedrifter opleve væsentlige driftsøkonomiske tab, når indsatskravet i oplandet er højt. Til gengæld vil en række bedrifter kunne tilpasse driften uden at skulle etablere virkemidler som eksempelvis efterafgrøder.

I Virkemiddelmodellen, hvor en del af indsatskravet pålægges alle landbrug i oplandet, vil spredningen på det økonomiske resultat mellem bedrifterne blive mindre end i Udledningsmodellen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konklusionen på pilotprojektet er, at der er "indhentet væsentlige erfaringer fra pilotprojektet, som kan indgå i det videre arbejde mod en ny målrettet arealregulering".