Abonnementsartikel

Der skal bruges 10 millioner kroner til naturprojekter. Tiltaget skal imødegå klimaeffekten af tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) har bedt Folketingets Finansudvalg om 10 millioner kroner til "udtagning af lavbundsjorde". Det indgår i Vækstpakke 2014, at der skal gennemføres klimatiltag i form af udtagning af lavbundsjorde for at imødegå klimaeffekten af tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften.

I praksis etableres en tilskudsordning til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder med det formål gennem naturprojekter at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ordningen bidrager endvidere til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved ekstensivering af drift på landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsarealer, oplyser miljøministeren.

Frivillighed

Der skal gives tilskud til såvel forundersøgelse og gennemførelse af projekter, ligesom der vil

kunne gives arealtilskud - kompensation - til berørte ejere.

Det understreges, at tilskudsordningen bygger på frivillighed.

Ordningens klimaeffekt skal opgøres i de nationale drivhusgasregnskaber, som følger FN's retningslinjer med Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet som ansvarlig for indrapporteringen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilskudsordningen indføres gennem Naturbeskyttelseslovens regler for kriterier for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. NaturErhvervstyrelsen udsteder samtidig med hjemmel i landdistriktsloven en bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder.