Abonnementsartikel

Danske skovdyrkere forsøger at få politikerne til i højere grad at brænde træ i stedet for kul til energiproduktion.

Det er en ualmindelig dårlig idé ikke at anvende de ressourcer fra de danske skove til energifremstilling, der ellers er mulighed for.

Det fremgår af en henvendelse fra "Træ Til Energi" - Dansk Skovforening, Skovdyrkerne og HedeDanmark - til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg. Henvendelsen drejer sig om energiomkostningerne ved at levere dansk træ-flis, hvor der peges på, at fremstilling og levering af træflis fra danske skove kun kræver halvt så meget energi som levering af kul:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den seneste uges debat i pressen peger på, at biobrændslernes energieffektivitet bliver et af de centrale emner ved de politiske beslutninger i kølvandet på biomasseanalysen. Vi vil derfor gøre udvalgets medlemmer opmærksom på, at det kun kræver halvt så meget energi at tilvejebringe det nødvendige brændsel til et dansk kraftvarmeværk, hvis der fyres med træfIis fra de danske skove frem for kul, hedder det blandt andet.

Overraskende

Der henvises til, at Energistyrelsen sidst i halvfemserne iværksatte en grundig undersøgelse af energiforbruget til tilvejebringelse af en række alternative brændsler:

- Undersøgelsen viste et - for udenforstående - overraskende lavt energiforbrug til produktion og levering af danske biobrændsler. For træfIis udgjorde energiforbruget i hele produktionskæden - fra træet stod i skoven til flisen blev leveret på værket - kun 3,3 procent af den leverede energimængde. For kul var det tilsvarende forbrug 6,7 procent. Siden da er forbruget for tilvejebringelse af skovflis med stor sandsynlighed sænket yderligere, på grund af mere energieffektive dieselmotorer i skovmaskiner og lastvogne. Om noget tilsvarende gør sig gældende for kul vides ikke, forkalrer "Træ til Energi" videre.

Total miljøgevinst

Når det kommer til emission af drivhusgasser konkluderes det, at de undersøgte biobrændsler ikke står dårligere end de fossile brændsler ved tilvejebringelsen af de enkelte brændsler:

- Den generelle konklusion må være, at anvendelse af fornybare energikilder i form af halm, skovflis og træpiller, resulterer i en signifikant miljøgevinst sammenlignet med fossile brændsler, især kul og olie. Den totale miljøgevinst ved anvendelse af biobrændsler forøges, hvis regnskabet ikke kun indbefatter forbrændingen, men også inkluderer tilvejebringelse af brændslerne, konkluderes det i rapporten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stort potentiale

Ebbe Leer, der er konsulent i HedeDanmark, siger til Maskinbladet.dk, at skovdyrkerne i Danmark fornemmer et ukendskab hos politikerne til, at træ, produceret til energi, har et meget lille forbrug til at fremstille og levere energien.

Eksempelvis viser beregninger, at udnyttes mulighederne for at producere energi fra de danske skove, kan der produceres i størrelsesordenen 40 petajoule, der svarer til cirka 11 milliarder kilowattimer eller cirka 2.000 kilowatttimer pr dansker fra spæd til olding.