Abonnementsartikel

I advokat Jens Paulsens serie om krisens udfordringer tager han i denne 13. artikel fat på interessentskaber.

I interessentskaber opereres med dels interne regler, dels eksterne regler. De interne regler regulerer forholdet mellem interessenterne indbyrdes.

De eksterne regler regulerer retsstillingen i forhold til interessentskabets kreditorer og samarbejdspartnere, herunder finansieringskilder. Når der i disse år drøftes problemstillinger i forhold til interessentskaber, hænger det ofte sammen med interessentskabers dårlige økonomi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er denne side af interessentskabet, der er temaet for denne artikel. Når interessentskaber etableres, er der typisk tale om to eller flere juridiske enheder - personer eller selskaber - der forretningsmæssigt er enige om, at det vil være hensigtsmæssigt fremadrettet at drive virksomhed i fællesskab.

Nedenfor fastlægges, hvorledes et interessentskab etableres, og hvad der kendetegner et interessentskab.

Hvad er et interessentskab?

Etablering af et interessentskab fordrer ingen skriftlig aftale. Blot det faktum, at to eller flere personer eller selskaber driver virksomhed i fællesskab, etablerer et interessentskab.

Kendetegnende for interessentskaber er, at interessentskabsdeltagerne - interessenterne - i forhold til interessentskabets kreditorer, samarbejdspartnere med videre hæfter

1) direkte,

Artiklen fortsætter efter annoncen

2) personligt og

3) solidarisk.

Situationen kan illustreres som følger:

Fælleskreditorer - særkreditorer

Ofte vil de enkelte interessenter drive virksomhed, der er uafhængig af interessentskabsdriften. I det eksempel, der vises i figur 1 antages, at landmændene 1 og 2 hver især i personligt regi driver smågriseproduktion, og hvor Landmændene I/S driver slagtesvinsproduktion ved køb af syv-kg grise fra leverandører, herunder landmændene 1 og 2.

De forpligtelser, som landmændene 1 og 2 hver især indgår over for samarbejdspartnere og kreditorer, hæfter de personligt for.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De hæfter ikke over for den anden interessents særkreditorer. Med andre ord kan særkreditorer alene henholde sig til den interessent, der er debitor i forhold til særkreditor, herunder denne interessents andel af interessentskabet.

Særkreditorer kan ikke gøre krav gældende mod andre interessenter og heller ikke mod interessentskabet.

For så vidt angår driften i Landmændene I/S hæfter ikke blot interessentskabsformuen, men derimod også interessenterne, Landmand 1 og Landmand 2. Denne hæftelse er personlig, direkte og solidarisk.

Personlig hæftelse

At hæftelsen er personlig betyder, at der hæftes med alt, hvad den pågældende interessent ejer. Hvis interessenterne driver virksomhed i personligt regi, hæfter de personlige virksomheder i forhold til de forpligtelser, interessentskabet har påtaget sig.

Hæftelsen bliver alene begrænset, såfremt interessenterne driver virksomhed i selskabsform. Er det tilfældet, er det alene kapitalselskabets aktiver, der hæfter i forhold til interessentskabets fælles kreditorer. I den forbindelse bemærkes, at hæftelsen er uafhængig af hvem af interessenterne, der på interessentskabets vegne har påtaget sig forpligtelsen - interessentskabet hæfter, idet hver af interessenterne kan forpligte interessentskabet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er også på denne baggrund, at det er absolut nødvendigt, at der er den nødvendige såvel forretningsmæssige, menneskelige som økonomiske tillid til medinteressenten/medinteressenterne.

Direkte hæftelse

At hæftelsen er direkte, er ensbetydende med, at interessentskabets kreditorer og samarbejdspartnere kan vælge at rette kravet mod såvel interessentskabet som den af interessenterne, som kreditor/samarbejdspartneren ønsker at rette kravet mod.

Uanset at det internt mellem interessenterne måtte være aftalt, at de hæfter med halvdelen hver, gælder en sådan intern aftale ikke i forhold til omverdenen. Der hæftes direkte og solidarisk.

Solidarisk hæftelse

Ved solidarisk hæftelse forstås, at to eller flere interessenter hæfter ”én for alle og alle for én” for forpligtelser, som interessentskabet har pådraget sig over for tredjemand.

Så længe interessentskabet kan overholde sine forpligtelser, ”mærkes” den solidariske hæftelse ikke. Når krybben imidlertid er tom, og dette resulterer i, at interessentskabet skal opløses, og i særdeleshed når interessentskabet eller i hvert fald én af interessenterne er insolvent, kan den solidariske hæftelse blive skæbnesvanger for den isoleret set solvente interessent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Uanset eventuelle interne aftaler mellem interessenterne hæftes over for omverdenen solidarisk. Det betyder, at den kreditor, der eksempelvis har et tilgodehavende på en millioner kroner mod Landmændene I/S, uden videre kan gøre kravet gældende mod interessenterne, og hvor denne kreditor normalt vil gøre kravet gældende mod den af interessenterne, der er bedst ved muffen.

Det er derfor i særdeleshed risikofyldt som solvent interessent at indgå interessentskabsaftaler med insolvente eller i hvert fald mindre økonomisk solide interessenter.

Det er ikke nok, at man er opmærksom på det, når kreditorerne banker på døren. Man skal være opmærksom på det, når der indgås interessentskabsaftale.

Man bør sikre sig

Ved indgåelse af enhver interessentskabsaftale bør interessenterne - ikke mindst den økonomisk mest solide interessent - sikre sig: - at der ydes uafhængig økonomisk rådgivning ved etablering af interessentskab, hvilket som minimum må forudsætte - at interessenternes regnskabsmæssige forhold kommer frem i lyset, herunder ved fremlæggelse af de seneste tre årsrapporter - at der er udarbejdet opdateret resultatopgørelse med balance for indeværende regnskabsår - at der foreligger uafhængig såvel juridisk som økonomisk funderet redegørelse for, hvorfor interessentskab er den ”rigtige” samarbejdsform i forhold til andre samarbejdsformer, der ikke fordrer direkte, personlig, solidarisk hæftelse, eksempelvis anparts- eller aktieselskab.

Ligner ægteskab

I hvert fald tidligere var en af hovedårsagerne til at foreslå samarbejde i interessentskabsform, at et ofte i starten budgetteret underskud ville kunne fremføres og modregnes i interessenternes fremtidige positive indtjening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis denne begrundelse (fortsat) er eneste argument eller hovedargumentet, vil mit umiddelbare, ikke særligt nuancerede råd være: lad være - i hvert fald når du er den af interessenterne, der er økonomisk bedst funderet - drift i interessentskabsregi med personlige interessenter kræver omtanke og uafhængig rådgivning.

Der er betydelige lighedspunkter mellem interessentskabet og ægteskabet. Det starter så yndigt… men kan gå så grueligt galt.