Brugeligt pant anvendes aktuelt i betydeligt mindre omfang end tilfældet var under landbrugskrisen primo 1980?erne.

Gældende regler om brugeligt pant fremgår af retsplejelovens kapitel 54, der senest blev ændret i 1993. Retsinstituttet brugeligt pant kan anvendes af panthavere i alle situationer, hvor en pantsætter misligholder forpligtelserne i henhold til et pantebrev i fast ejendom.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I praksis anvendes brugeligt pant stort set udelukkende ved landmænds misligholdelse af pligten til betaling af pantebrevsydelser på pantebreve med pant i fast ejendom. Forarbejderne til de gældende regler er omkring 25 år gamle og stammer fra en tid, hvor landbrugsbedrifter overvejende udgjordes af familiebrug.

Når der mangler foder

En forudsætning for, at en panthaver kan tage den pantsatte ejendom til brugeligt pant, er, at pantsætteren misligholder sin betalingsforpligtelse i henhold til et pantebrev i fast ejendom, eller at der indtræder en anden væsentlig misligholdelse af pantsætterens forpligtelser.

Et eksempel på en sådan væsentlig misligholdelse er, at landmanden på grund af manglende likviditet ikke er i stand til at købe foder med den konsekvens, at besætningen ville blive vanrøgtet, hvis ikke panthaveren tog ejendommen til brugeligt pant, eller på anden måde sikrede forsyninger til bedriften. I og med, at ejendommen tages til brugeligt pant, sikres, at vare- og tjenesteydelseskreditorer, der leverer varer og ydelser til driften af den pantsatte ejendom, betales. Forpligtelser, som landmanden har stiftet, før ejendommen tages til brugeligt pant, har panthaveren derimod ikke pligt til at honorere.

En forudsætning for, at en panthaver kan tage en ejendom til brugeligt pant, er, at panthaveren stiller sikkerhed for det erstatningskrav, der kan blive pålagt panthaveren som en følge af administrationen af pantet. Fogedretten vil normalt betinge brugeligt pant af, at panthaver anviser en person, der besidder de nødvendige kvalifikationer til på panthaverens vegne at varetage ejendommens daglige drift. Hvor der fortsat er tillid til skyldnerens person, vil skyldneren ofte under brugeligt pant være den, der forestår den daglige drift, og ofte under driftstilsyn af en af panthaveren udpeget person, enten landbrugskonsulent eller på anden måde landbrugskyndig.

I praksis tages landbrugsejendommen til brugeligt pant, når der ikke er likviditet til indkøb af foder, og ofte vil der ved brugeligt pant ikke være lang tid fra ord til handling - givetvis primært affødt af, at heller ikke panthavere ønsker at blive hængt ud i pressen for overtrædelse af dyreetiske regler, for slet ikke at tale om medvirken ved egentlig dyremishandling, ved at bedriftens dyr ikke rettidigt får det nødvendige foder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sikring af pantets værdi

Formålet med at tage ejendommen til brugeligt pant er at sikre panthaveren dækning for sit krav på pantebrevsydelser gennem indtægterne ved ejendommens drift. Under brugeligt pant arbejdes på en overdragelse af bedriften, om muligt ved frivilligt salg, alternativt på tvangsauktion.

Brugeligt pant er et tiltag, som panthavere har mulighed for at iværksætte for at sikre, at værdien af pantet ikke forringes. Det sikres ved, at brugspanthaveren sørger for, at de pantsatte jorder gødskes og tilsås, således at den pantsatte ejendom ikke falder i værdi som følge af pantsætterens betalingsmisligholdelse. Der er i loven ingen angivelse af den maksimale periode, en ejendom kan være under brugeligt pant. Lykkes det at få ejendommen solgt hurtigt, vil brugspanteperioden blive tilsvarende kort.

Ofte lykkes det dog ikke at sælge ejendommen under brugeligt pant ad frivillighedens vej. I så fald er det nødvendigt, at ejendommen sælges via tvangsauktion, og i disse tilfælde vil brugeligt pant-perioden sjældent have en varighed under fem-seks måneder.

Et eventuelt overskud under brugeligt pant tilgår panthaverne i prioritetsorden. Tilsvarende tilsvares et eventuelt underskud i panthaverperioden af panthaverne i prioritetsorden.

Gælden saneres ikke

Salg af landbrugsbedriften, hvad enten dette sker ved frivilligt salg eller på tvangsauktion, har ikke nogen sanerende virkning på landmandens gæld. Alene panthavere har en interesse i brugeligt pant.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Øvrige kreditorer - de simple kreditorer - hvis krav er stiftet før ejendommen blev taget til brugeligt pant, bevarer deres oprindelige krav mod landmanden. Brugeligt pant hindrer ikke, at kreditorer i brugspantperioden på individuel basis forfølger deres krav mod skyldneren, eventuelt ved foretagelsen af udlæg.

Panthavere kan være motiveret til at vælge andre muligheder end brugeligt pant. Dels på grund af den manglende gældssanerende effekt, dels på grund af kreditorernes mulighed for retsforfølgning under brugeligt pant.