Abonnementsartikel

Restprodukter fra biogasproduktion finder anvendelse som strøelse til malkekvæg

Med Grøn Væksts plan om udbygning af biogassektoren er der en øget andel af husdyrgødningen, som vil blive separeret. Det skriver Robert Pedersen, bygningskonsulent, DLBR Kvægstalde og LandboLimfjord og Torben Ravn Pedersen, Landsdækkende specialist, DLBR Biogas og gylleseparering og LandboLimfjord, i den nyeste udgave af Bovilogisk, der udkom den 15. april.

Separering kan ske enten på den enkelte bedrift eller i forbindelse med biogasproduktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at reducere de miljømæssige gener ved udbringning af husdyrgødning, vil fraseparering af organisk kvælstof og fosfor være med til at reducere landbrugets miljøbelastning.

Det skyldes, at der ofte vil være en større tilførsel af fosfor til landbrugsjorden, end der fjernes med afgrøderne i områder med stor husdyrproduktion.Dette kan give risiko for afstrømning af fosfor.

I husdyrtætte områder vil der også være en stor tilførsel af organisk kvælstof med husdyrgødningen, hvilket giver risiko for øget udvaskning af kvælstof til grundvandet og vandmiljøet. En stor del af de fraseparerede fibre vil via omfordeling kunne anvendes på planteavlsbrug, skovbrug og gartneri, men der vil også være behov for at finde alternativ anvendelse til fiberen.

Erfaringer fra udlandet (Tyskland og USA) viser, at separeret husdyrgødning (fiber) med succes kan anvendes i kostalde som strøelse. Der er også en stigende interesse for anvendelse af fiber hos danske kvægbrugere.

Valg af strøelse har stor betydning

Strøelse i kostalde er af meget stor betydning for dyrenes komfort samt yversundhed. Valg af strøelse har også betydning for tidsforbrug i stalden samt omkostninger til selve strøelsen og den efterfølgende håndtering af husdyrgødningen. For tiden anvendes der forskellige typer strøelse i sengebåsestalde som halm, spåner, spagnum og sand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nuværende anvendte strøelsestyper har ofte anden anvendelse som for eksempel foder, brændsel eller jordforbedring. For sandets vedkommende graves det på nuværende tidspunkt kun få steder i landet, hvilket fordyrer transporten. Hvis en anden type sand anvendes, vil det ofte kunne bruges som byggemateriale.

Efterspørgslen til den alternative anvendelse vil derfor have betydning for prisen på strøelse. De enkelte materialers miljømæssige påvirkning i forbindelse med udgravning, forarbejdning, transport, håndtering og bortskaffelse er forskellig og vil i større eller mindre grad påvirke valget af strøelse.

Gyllefiberen vil kunne anvendes i eksisterende staldsystemer og erstatte indkøb af sand, spåner, spagnum, savsmuld eller lignende.

Læs mere om mulighederne for anvendelse af fiber som strøelse i den nye udgave af Bovilogisk, der udkom fredag den 15. april. Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.